Assessoria Fiscal

Assessorament fiscal

Gestionem el compliment de les obligacions tributàries davant l’administració pública ja sigui tant per persones físiques com per empreses, oferint els següents serveis:

  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • Impost sobre Societats.
  • Declaracions trimestrals i anuals (IRPF, IVA)
  • Atenció d’Inspeccions tributaries estatals, autonòmiques o locals.
  • Presentació de recursos i reclamacions davant els Tribunals Econòmic Administratius.
  • Impostos sobre Successions i de Transmissions Patrimonials.
  • Altes, baixes i modificacions censals a la AEAT.
  • Tràmits de l’alta de la Direcció Electrónica Habilitada.