Entradas

Calendari Fiscal Abril 2017

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal d’abril és el següent:

RENDA I PATRIMONI
Presentació per Internet de l’esborrany de Renda i de les declaracions de Renda 2016 i Patrimoni 2016
Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins al 26 de juny

A PARTIR DEL 5 DE MARÇ FINS AL 30 DE JUNY:

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • Primer trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

Pagaments fraccionats Renda
Primer trimestre 2017:

 • Estimació directa: 130
 • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats de societats i establiments permanents de no residents

Exercici en curs:

 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222


 • IVA

  • Març 2017. Autoliquidació: 303
  • Març 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Març 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
  • Març 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Març 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Març 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Primer trimestre 2017. Autoliquidació: 303
  • Primer trimestre 2017. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Primer trimestre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Primer trimestre 2017. Servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
  • Primer trimestre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Sol·licitud de devolució de recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Març 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Gener 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Gener 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Març 2017: 548, 566, 581
  • Març 2017: 570, 580
  • Primer trimestre 2017: 521, 522, 547
  • Primer trimestre 2017. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Primer trimestre 2017: 582
  • Primer trimestre 2017. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Març 2017. Grans empreses: 560
  • Primer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 560
  • Any 2016. Autoliquidació anual: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 585
  • Any 2016. autoliquidació anual: 589

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Primer trimestre 2017: 595
  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Tot i que, l’IVA i l’IRPF són termes molt comuns en el dia a dia, a vegades pot haver-hi confusions i generar alguns dubtes.
  Avui començarem amb una explicació bàsica de què és l’IVA i l’IRPF.

  L’IVA (Impost sobre el valor afegit) és un impost indirecte, ja que grava sobre tots els béns adquirits pel consumidor. Això vol dir, que l’impost recau sobre el consum, les entregues de béns i prestacions de serveis realitzats per empresaris i professionals.

  Hi ha tres tipus d’IVA aplicable:

  1. IVA general del 21%
  2. IVA reduït del 10%
  3. IVA super reduït del 4%

  Quan el bé o serveis es considera d’ús general o de primera necessitat s’aplica les opcions d’IVA reduït i super reduït. Són els casos dels aliments en general com el pa, la llet, els ous, les fruites, verdures, formatges, cereals, i com els llibres, diaris, medicaments, etc
  Aquests són alguns exemples de béns que només aplica el 10% d’IVA. La resta de productes i serveis s’aplica l’IVA general del 21%.

  Estan subjectes d’IVA les entregues de béns, les prestacions de serveis, les importacions de béns i les adquisicions intracomunitàries.

  L’IRPF (Impost sobre la renta de persones físiques) és un impost que grava les rentes obtingudes des d’1 de gener a 31 de desembre, per a totes les persones residents a Espanya.

  És un impost indirecte, personal, progressiu i periòdic.
  – Directe: tributes en funció de la teva capacitat econòmica.
  – Personal: es refereix a una persona concreta.
  – Subjectiu: s’adapta a la situació personal i familiar de cada un.
  – Progressiu: com més capacitat, més tributació.
  – Periòdic: es liquida cada any dins les mateixes dates.

  L’objectiu de l’IRPF, tal com hem comentat, és gravar sobre els nostres beneficis, i és per això que s’inclou l’import a les següents àrees.
  – Rendiment de treball
  – Rendiment de capital
  – Rendiment d’activitats econòmiques (societats i autònoms)
  – Guanys i pèrdues patrimonials
  – Imputacions de les rentes.

  Tot i així, hi ha variacions en la seva aplicació, i per tant s’ha de tenir en compte les factures que estan exemptes d’IRPF.

  En el cas que tingueu dubtes, si la vostra factura ha d’incloure IRPF, quin IVA has d’aplicar en els teus productes… ens podeu contactar a info@smvassessoria.com.

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Estàs en situació d’atur, tens ganes de començar una idea de negoci, però no estàs segur pels costos que suposa?
  Doncs sabies que pots compatibilitzar l’atur i donar-te d’alta com a autònom? D’aquesta manera, pots inciar el teu negoci amb més seguretat econòmica.

  Si sou perceptors de la prestació d’atur i voleu iniciar la vostra activitat laboral donant-vos d’alta d’autònom, podreu compatibilitzar la prestació mensual corresponent a l’atur amb el treball per compte propi. D’aquesta manera, constarieu com autònoms i així podrieu començar el vostre negoci sense perdre la prestació d’atur.

  Els requisits principals són els següents:

  – Es pot compatibilitzar la prestació amb ser autònom durant un màxim de 9 mesos o un temps inferior.
  –  Sol·licitar la compatibilitat en el termini de 15 dies des de l’inici de l’activitat laboral.
  –  Donar-se d’alta com a treballador per compte propi en l’àmbit individual o incorporar-se en una cooperativa o societat laboral de nova creació, mai es podrà compatibilitzar si la persona s’incorpora en una cooperativa de treball associat i societat laboral ja constituïdes o en una societat mercantil.

  Sempre i quan, la persona s’aculli en les condicions citades podrà comptabilitzar i percebre el 100% de la quantitat de la prestació d’atur amb el descompte de l’IRPF i sense deducció de cotitzacions de la Seguretat Social.

  Us compartim l’enllaç del Sepe on podreu trobar tota la informació.

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació:Agència tributària, SEPE
  Font imatge: Pixabay

  Bonificació Cost Zero per autònoms.

  Avui entra en vigor de la nova bonificació en la quota dels treballadors autònoms que contractin un substitut, a jornada parcial o completa, per poder dedicar-se als seus fills de fins a set anys o familiars dependents, que va publicar dissabte passat en detall El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

  La bonificació consta d’una ajuda similar a la que gaudeixen les empreses per substituir els treballadors durant el període de baixa maternal, que s’anomena ‘cost zero’ ja que no es paguen cotitzacions pel contracte de substitució; i en aquest cas la bonificació s’aplica sobre la quota de l’autònom.

  Tal i com publica avui el diari Cinco Días us volem fer esment de deu qüestions incloses en la lletra petita d’aquesta nova ajuda, que està en vigor des d’avui:

  • Base de cotització: l’ajuda consistirà en una bonificació del 100% de la quota d’autònoms per contingències comunes, que resulti d’aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els dotze mesos anteriors a la data que s’aculli a la mesura el tipus mínim de cotització vigent en cada moment. Si el treballador porta menys de dotze mesos d’alta, la base mitjana es calcularà des de la data en què s’hagi inscrit en el Règim per compte propi.
  • Seguir donat d’alta. L’aplicació d’aquesta bonificació exigirà que l’autònom que contracti un assalariat per substituir-lo, haurà de seguir en alta en el Règim d’autònoms durant tot l’any del cobrament d’aquest ajut i durant els sis mesos següents a la finalització del contracte.
  • La durada del contracte bonificat del substitut haurà de durar com a mínim tres mesos.
  •  Fi de la relació laboral. Si el contracte bonificat s’extingeix abans que finalitzi el període d’un any de la bonificació –fins i tot si s’acaba durant els tres primers mesos de durada inicial– l’autònom podrà tornar a beneficiés d’aquest ajut si contracta a un altre treballador com a assalariat en el termini màxim de 30 dies.
  • Jornada. El contracte que faci l’autònom a un assalariat no podrà celebrar-se per una jornada laboral inferior al 50% de la jornada d’un treballador a temps complet. A més, si la contractació és a temps parcial, la bonificació serà del 50% (reducció del 50% de la quota i no del 100%).
  • Incompliments. Si el treballador autònom incompleix qualsevol d’aquests requisits que se li exigeixen per gaudir d’aquesta ajuda, estarà obligat a reintegrar l’import de la bonificació gaudida. Només no està obligat a retornar aquest ajut si l’extinció laboral del treballador contractat obeeix a acomiadaments objectius o disciplinaris procedents, o per causes majors (dimissions, morts, jubilació o incapacitats).
  • Sense assalariats. Només tindran dret a aquesta bonificació els autònoms que no tinguin cap treballador assalariat a la data d’inici de l’ajuda i durant els dotze mesos anteriors. A efectes d’aquest requisit, no es considerarà assalariat dels treballadors interins contractats per substituir a l’autònom o autònoma durant la seva baixa per maternitat o paternitat.
  • Nombre d’ajudes. La bonificació podrà gaudir una vegada per cada un dels subjectes causants. Això vol dir que podrà gaudir dotze mesos per cada fill o familiar que cuidi.
  • Altres bonificacions. Aquesta ajuda és compatible amb la resta d’incentius a la contractació per compte aliè que hi hagi, per exemple la bonificació per a la contractació d’un major de 45 anys per part d’un autònom menor de 30 anys, entre d’altres.
  • Durada de la bonificació. Si el menor complís set anys abans que es compleixin els dotze mesos que dura l’ajuda, l’autònom podrà gaudir de la bonificació fins al terme dels esmentats dotze mesos.
  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Diari Cinco Días
  Font imatge: Pixabay