Entradas

El model 347, es tracta de la declaració anual d’operacions amb tercers.
Aquest model l’han de presentar totes aquelles empreses i autònoms que tinguin activitats empresarials o professionals a Espanya, amb clients o proveïdors que superin els 3.005,06€ anuals i els pagaments en metàl·lic per més de 6.000€ anuals.

Quan s’ha de presentar?

La data límit de la presentació del model és el 28 de febrer.

Existeixen excepcions?

A continuació us enumerem totes aquelles persones físiques o jurídiques que queden exemptes de la presentació d’aquest model:

 • Les societats o entitats en règim d’atribució de rendes (Societats civils, comunitats de béns, …) constituïdes a l’estranger però que realitzin activitats empresarials en territori espanyol.
 • Persones físiques i entitats en règim d’atribució de rendes (Societats civils, comunitats de béns,…) que tributin en IRPF per estimació objectiva (mòduls) i simultàniament en IVA simplificat o agricultura, ramaderia i pesca o recarreg d’equivalència (excepte en operacions per les quals emetin factures) i que hagin de ser objecte d’anotació en el registre de factures rebudes (-Art. 40.1 Reglament IVA-)
 • Els obligats tributaris que hagin realitzat exclusivament operacions no sotmeses al deure de declaració, segons el que disposa l’article 33.

Quines operacions s’han d’incloure?
Quedaran incloses de declaració en el Model 347 les següents operacions, sempre que superin l’import de 3.005’06 euros:

 • Lliuraments i adquisicions de béns, operacions habituals o atípiques
 • Prestació i adquisició de serveis, operacions habituals o atípiques
 • Subvencions i ajudes no reemborsables.
 • Operacions immobiliàries.
 • Operacions d’entitats asseguradores.
 • Anticipis de clients i proveïdors


Quines operacions queden excloses?

 • Lliuraments de béns o prestacions de serveis per les quals els obligats tributaris no han expedit ni lliurat factura o document substitutiu.
 • Operacions realitzades al marge de l’activitat empresarial o professional de l’obligat tributari.
 • Lliuraments, prestacions o adquisicions de béns o serveis efectuades a títol gratuït exemptes de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
 • Arrendaments de béns exempts de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) realitzats per persones físiques o entitats sense personalitat jurídica al marge de qualsevol altra activitat empresarial o professional.
 • Adquisicions d’efectes timbrats o estancats i signes de franqueig postal, excepte els que tinguin la consideració d’objectes de col·lecció.
 • Operacions realitzades per les entitats o establiments de caràcter social. Importacions i exportacions de mercaderies, i les operacions realitzades directament des de o per a un establiment permanent de l’obligat tributari situat fora del territori espanyol, llevat que aquell tingui la seva seu a Espanya i la persona o entitat amb qui es realitzi l’operació actuï des d’un establiment situat en territori espanyol.
 • Lliuraments i adquisicions de béns que suposin enviaments entre el territori peninsular espanyol o les illes Balears i les illes Canàries, Ceuta i Melilla.

En general, totes aquelles operacions respecte de les quals hi hagi una obligació periòdica de subministrament d’informació a l’Administració tributària estatal mitjançant declaracions específiques.
Sancions:
En el cas que no es presenti el Model 347 s’estarà cometent una infracció tributària tipificada en l’article 93 i 94 de la Llei general tributària amb una sanció pecuniària fixa de 20 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat que s’hagi omès, amb un mínim de 300 i un màxim de 20.000 euros.

Si teniu més dubtes sobre aquest model estem a la vostra disposició. També podeu consultar-ho a la següent pàgina de preguntes freqüents que ens facilita l’Agència Tributària: FAQ-Model 347

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay