Tots els articles que publiquem a assessoria fiscal parlen de les novetats fiscals per poder respondre tots els dubtes generats per la normativa fiscal i tributària.

El model 347, es tracta de la declaració anual d’operacions amb tercers.
Aquest model l’han de presentar totes aquelles empreses i autònoms que tinguin activitats empresarials o professionals a Espanya, amb clients o proveïdors que superin els 3.005,06€ anuals i els pagaments en metàl·lic per més de 6.000€ anuals.

Quan s’ha de presentar?

La data límit de la presentació del model és el 28 de febrer.

Existeixen excepcions?

A continuació us enumerem totes aquelles persones físiques o jurídiques que queden exemptes de la presentació d’aquest model:

 • Les societats o entitats en règim d’atribució de rendes (Societats civils, comunitats de béns, …) constituïdes a l’estranger però que realitzin activitats empresarials en territori espanyol.
 • Persones físiques i entitats en règim d’atribució de rendes (Societats civils, comunitats de béns,…) que tributin en IRPF per estimació objectiva (mòduls) i simultàniament en IVA simplificat o agricultura, ramaderia i pesca o recarreg d’equivalència (excepte en operacions per les quals emetin factures) i que hagin de ser objecte d’anotació en el registre de factures rebudes (-Art. 40.1 Reglament IVA-)
 • Els obligats tributaris que hagin realitzat exclusivament operacions no sotmeses al deure de declaració, segons el que disposa l’article 33.

Quines operacions s’han d’incloure?
Quedaran incloses de declaració en el Model 347 les següents operacions, sempre que superin l’import de 3.005’06 euros:

 • Lliuraments i adquisicions de béns, operacions habituals o atípiques
 • Prestació i adquisició de serveis, operacions habituals o atípiques
 • Subvencions i ajudes no reemborsables.
 • Operacions immobiliàries.
 • Operacions d’entitats asseguradores.
 • Anticipis de clients i proveïdors


Quines operacions queden excloses?

 • Lliuraments de béns o prestacions de serveis per les quals els obligats tributaris no han expedit ni lliurat factura o document substitutiu.
 • Operacions realitzades al marge de l’activitat empresarial o professional de l’obligat tributari.
 • Lliuraments, prestacions o adquisicions de béns o serveis efectuades a títol gratuït exemptes de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
 • Arrendaments de béns exempts de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) realitzats per persones físiques o entitats sense personalitat jurídica al marge de qualsevol altra activitat empresarial o professional.
 • Adquisicions d’efectes timbrats o estancats i signes de franqueig postal, excepte els que tinguin la consideració d’objectes de col·lecció.
 • Operacions realitzades per les entitats o establiments de caràcter social. Importacions i exportacions de mercaderies, i les operacions realitzades directament des de o per a un establiment permanent de l’obligat tributari situat fora del territori espanyol, llevat que aquell tingui la seva seu a Espanya i la persona o entitat amb qui es realitzi l’operació actuï des d’un establiment situat en territori espanyol.
 • Lliuraments i adquisicions de béns que suposin enviaments entre el territori peninsular espanyol o les illes Balears i les illes Canàries, Ceuta i Melilla.

En general, totes aquelles operacions respecte de les quals hi hagi una obligació periòdica de subministrament d’informació a l’Administració tributària estatal mitjançant declaracions específiques.
Sancions:
En el cas que no es presenti el Model 347 s’estarà cometent una infracció tributària tipificada en l’article 93 i 94 de la Llei general tributària amb una sanció pecuniària fixa de 20 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat que s’hagi omès, amb un mínim de 300 i un màxim de 20.000 euros.

Si teniu més dubtes sobre aquest model estem a la vostra disposició. També podeu consultar-ho a la següent pàgina de preguntes freqüents que ens facilita l’Agència Tributària: FAQ-Model 347

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de gener és el següent:

Fins al 2 de gener

 • Renda
 • IVA

Fins al 22 de gener

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de De
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó

Fins al 30 de gener

 • Renda
 • IVA

Fins al 31 de gener

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Declaració informativa de certificacions indivicuales emeses als socis o partícips d’Entitats de nova o recent creació
 • Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
 • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
 • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
 • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes
 • Declaració informativa d’adquiisiciones i alienacions d’accions i participacions en Insitituciones d’inversió col·lectiva
 • Operacions amb actius financers
 • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay

El model 111 és el model trimestral pel qual les empreses i autònoms declaren i ingressen les retencions que han practicat durant el trimestre a treballadors, a professionals o a empresaris.

Aquest model l’ha de presentar qualsevol empresari, professional o societat que durant el trimestre o mes corresponent (serà mensual per a Grans Empreses) hagin retingut (descomptat) part dels imports corresponents a nòmines d’empleats, a factures de professionals, a factures de compra d’algunes activitats, i altres casos més infreqüents.

Casos en els quals hem d’aplicar la retenció:

 • Rendiments del treball, com les nòmines o liquidacions dels empleats.
 • Rendiments que siguin contraprestació d’activitats econòmiques: professionals (serveis d’un gestor, advocat o notari, per exemple), agrícoles, ramaderes i forestals, o activitats empresarials en estimació objectiva (aquelles que es declaren per mòduls i que estan obligades a retenir gener 1%).
 • Rendiments procedents de la propietat intel·lectual i industrial, de la prestació de l’assistència tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines, o de subarrendament dels anteriors.
 • També dels rendiments procedents de la cessió del dret d’imatge.
 • Premis obtinguts després de participar en jocs, concursos o rifes.
 • Guanys patrimonials obtinguts per l’aprofitament forestal en muntanyes públiques.

Per a això caldrà notificar a Hisenda l’obligació de presentar el model 111 mitjançant la presentació prèvia o modificació de l’alta censal (model 036 o model 037).

Termini de presentació:

El model 111 s’ha de presentar dins dels 20 dies naturals posteriors al final de cada trimestre com indica el calendari fiscal, per tant, a l’abril, juliol, octubre i gener.

 • Primer trimestre: De l’1 al 20 d’abril, ambdós inclosos.
 • Segon trimestre: De l’1 al 20 de juliol, ambdós inclosos.
 • Tercer trimestre: De l’1 al 20 d’octubre, ambdós inclosos.
 • Quart trimestre: De l’1 al 20 de gener, ambdós inclosos.

Si el dia de finalització del termini coincideixi amb un dissabte, diumenge o festiu, el termini serà fins al següent dia hàbil.

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària, El Economista
Font imatge: Pixabay

Segur que moltes vegades t’has trobat en la situació de què has de modificar una factura que prèviament ja has emès… doncs bé, en aquest post t’expliquem com pots fer una factura rectificativa i quines dades ha de tenir.

Una factura rectificativa es tracta d’un document que serveix per modificar una factura que ja hem emès, ja sigui perquè hi havia un error, perquè volem retornar una mercaderia, perquè falta alguna dada, etc.
El primer que hem de tenir en compte és que la factura original ha de mantenir-se intacta perquè la factura rectificativa es pugui donar per vàlida. En cap cas hem de fer els canvis sobre la factura original, sempre haurem de crear una nova factura amb una numeració diferent.

Les dades que ha de tenir una factura rectificativa són les següents:

– Títol identificatiu: Factura rectificativa o abonament
– Número diferent de la factura original.
– El concepte de factura ha de ser el següent: Número de la factura original i la data d’emissió i el motiu de la rectificació.

– L’import final de la factura ha d’estar en negatiu.

El termini per presentar una factura rectificativa pot variar depenent del cas, en el cas que es volgués fer una factura rectificativa per recuperar l’iva tenim un termini màxim de 6 mesos, en el cas que sigui una modificació recomanem que es faci en el moment en què ens adonem que s’ha de fer un canvi.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al següent e-mail: info@smvassessoria.com

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font imatge: Pixabay

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de novembre és el següent:

Fins al 6 de novembre
RENDA

 • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2016, si es va fraccionar el pagament: 102

Fins al 20 de novembre
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Octubre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

 • Octubre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
 • Octubre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Octubre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Octubre 2017: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Agost 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Agost 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2017: 548, 566, 581
 • Octubre 2017: 570, 580
 • Tercer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Tercer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Octubre 2017. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 583

Fins al 30 de novembre
IVA

 • Octubre 2017. Autoliquidació: 303
 • Octubre 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Octubre 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2017: sense model
 • SII: Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
 • SII. Comunicació de l’opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2016. Autoliquidació: 583

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay

Al llarg de l’any és important que anem analitzant quina és la situació del nostre negoci a en l’àmbit fiscal. A vegades el no fer aquest seguiment pots arribar a final d’any amb una situació de descontrol que et pot fer que hagis de pagar més del compte, perdre deduccions o tenir problemes en el moment de realitzar la declaració, a l’any següent.

Encara que al llarg de l’any no hagis fet un seguiment detallat, ara aquestes setmanes finals es pot fer un repàs de la situació fiscal per aplicar mesures.
Destaquem els aspectes principals que es poden tenir en compte:

1.- Controlar els imports que hem pagat o estem pagant. El nostre sistema fiscal de guanys està basat a rebre els pagaments dels impostos per avançat. Aquests pagaments d’impostos són les retencions a compte que es mostren a les nòmines, a les factures o en els interessos de comptes i dipòsits. Actuen com a bestretes del que haurem de pagar, per això el que pot passar és que siguin insuficients en funció als nostres guanys, o del cas contrari que hàgim pagat una quantitat major i per aquest motiu, tinguem el dret que ens retornin aquesta part avançada.

Leer más

És important saber amb exactitud que és el que ens podem desgravar i el que no com a autònoms, és per això que us deixem un llistat força entendor, publicat pel Diari Cinco Días, esperem que us sigui d’utilitat.

1. Habitatge (si és oficina). Si un autònom desenvolupa la seva activitat a casa pot deduir part de les despeses (lloguer, llum, gas, etc.) que això suposi per la part de superfície que utilitzi en l’activitat. Per exemple, si viu sol, podrà anotar fins al 50% de les despeses de l’immoble (se suposa que l’altra meitat de l’espai es dedica a viure); o si viu amb una altra persona, el 25%. Per poder beneficiar-se d’aquesta deducció ha d’haver donat d’alta prèviament la direcció on vagi a desenvolupar aquesta activitat en el cens d’empresaris a través del model 036.

2. Cotxe. El vehicle particular i les seves despeses associades (manteniment, combustible, assegurança, etc.) pot ser emprat en les tasques professionals de l’autònom. Només s’admet la deducció del 100% de la despesa associada a l’automòbil per als que es dediquin a activitats de transport: taxistes, transportistes, repartidors, missatgers, autoescoles, agents comercials, etcètera. Els assessors legals aconsellen deduir aquestes despeses només fins a un 50% si el vehicle en qüestió no és una furgoneta o un taxi. En cas que sigui de rènting es pot deduir el 100% de les quotes abonades durant l’any.

3. Transport públic. De la mateixa manera, els treballadors per compte propi poden desgravar les despeses de desplaçament en transport públic (avió, tren o taxi) i els d’estada en hotels i despeses de manutenció. És difícil que Hisenda accepti, per exemple, les despeses d’aquesta índole realitzats en cap de setmana, ja que costarà acreditar el caràcter professional dels mateixos. També resultarà complicat que s’accepti la roba com a material de treball si no porta l’anagrama del negoci.

4. Altres despeses. Material d’oficina, equips tècnics i tecnològics, consums d’explotació (mercaderies, matèries primeres, embalatges, etcètera) i arrendaments o cànons es compten entre les despeses més freqüents dels autònoms. Per poder deduir tots aquests conceptes cal tenir factures del seu pagament.

5. Personal. L’autònom pot desgravar les cotitzacions derivades de la contractació de treballadors. Així mateix, des de gener de 2015 també poden deduir-se el 50% de les aportacions per contingències comunes a les mutualitats de previsió fiscal. També entren aquí altres despeses relacionades amb el personal, com formació o indemnitzacions per rescissió de contracte.

6. Serveis professionals. Les minutes pagades a advocats, assessors legals, gestors, comptables, etcètera, també són deduïbles. El desemborsament en altres serveis externs, des innovació a publicitat i relacions públiques, entren en aquest epígraf.

7. Associacions i congressos. Les quotes de col·legis professionals, sindicats, subscripcions a revistes relacionades amb l’activitat professional o l’assistència a congressos són deduïbles.

8. Impostos. Són desgravables l’impost de béns immobles (IBI) del local si és d’ús exclusivament comercial, l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i altres tributs i recàrrecs no estatals. Així mateix, també entra l’IVA que no s’hagi desgravat prèviament en les declaracions trimestrals d’aquest tribut.

9. Despeses financeres i amortitzacions. L’autònom té dret a deduir-se els interessos de préstecs i crèdits, recàrrecs per ajornament de pagament de deutes i interessos de demora d’ajornaments dels pagaments a Hisenda. El mateix passa amb l’import del deteriorament o depreciació de les inversions contemplades com a immobilitzat material.

10. Assegurances. Les assegurances de salut del treballador i, si s’escau, cònjuge i fills, també són desgravables. Fins a 500 euros.

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Diari Cinco Días
Font imatge: Pixabay

És important saber amb exactitud que és el que ens podem desgravar i el que no com a autònoms, és per això que us deixem un llistat força entendor, publicat pel Diari Cinco Días, esperem que us sigui d’utilitat.

1. Habitatge (si és oficina). Si un autònom desenvolupa la seva activitat a casa pot deduir part de les despeses (lloguer, llum, gas, etc.) que això suposi per la part de superfície que utilitzi en l’activitat. Per exemple, si viu sol, podrà anotar fins al 50% de les despeses de l’immoble (se suposa que l’altra meitat de l’espai es dedica a viure); o si viu amb una altra persona, el 25%. Per poder beneficiar-se d’aquesta deducció ha d’haver donat d’alta prèviament la direcció on vagi a desenvolupar aquesta activitat en el cens d’empresaris a través del model 036.

2. Cotxe. El vehicle particular i les seves despeses associades (manteniment, combustible, assegurança, etc.) pot ser emprat en les tasques professionals de l’autònom. Només s’admet la deducció del 100% de la despesa associada a l’automòbil per als que es dediquin a activitats de transport: taxistes, transportistes, repartidors, missatgers, autoescoles, agents comercials, etcètera. Els assessors legals aconsellen deduir aquestes despeses només fins a un 50% si el vehicle en qüestió no és una furgoneta o un taxi. En cas que sigui de rènting es pot deduir el 100% de les quotes abonades durant l’any.

3. Transport públic. De la mateixa manera, els treballadors per compte propi poden desgravar les despeses de desplaçament en transport públic (avió, tren o taxi) i els d’estada en hotels i despeses de manutenció. És difícil que Hisenda accepti, per exemple, les despeses d’aquesta índole realitzats en cap de setmana, ja que costarà acreditar el caràcter professional dels mateixos. També resultarà complicat que s’accepti la roba com a material de treball si no porta l’anagrama del negoci.

4. Altres despeses. Material d’oficina, equips tècnics i tecnològics, consums d’explotació (mercaderies, matèries primeres, embalatges, etcètera) i arrendaments o cànons es compten entre les despeses més freqüents dels autònoms. Per poder deduir tots aquests conceptes cal tenir factures del seu pagament.

5. Personal. L’autònom pot desgravar les cotitzacions derivades de la contractació de treballadors. Així mateix, des de gener de 2015 també poden deduir-se el 50% de les aportacions per contingències comunes a les mutualitats de previsió fiscal. També entren aquí altres despeses relacionades amb el personal, com formació o indemnitzacions per rescissió de contracte.

6. Serveis professionals. Les minutes pagades a advocats, assessors legals, gestors, comptables, etcètera, també són deduïbles. El desemborsament en altres serveis externs, des innovació a publicitat i relacions públiques, entren en aquest epígraf.

7. Associacions i congressos. Les quotes de col·legis professionals, sindicats, subscripcions a revistes relacionades amb l’activitat professional o l’assistència a congressos són deduïbles.

8. Impostos. Són desgravables l’impost de béns immobles (IBI) del local si és d’ús exclusivament comercial, l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i altres tributs i recàrrecs no estatals. Així mateix, també entra l’IVA que no s’hagi desgravat prèviament en les declaracions trimestrals d’aquest tribut.

9. Despeses financeres i amortitzacions. L’autònom té dret a deduir-se els interessos de préstecs i crèdits, recàrrecs per ajornament de pagament de deutes i interessos de demora d’ajornaments dels pagaments a Hisenda. El mateix passa amb l’import del deteriorament o depreciació de les inversions contemplades com a immobilitzat material.

10. Assegurances. Les assegurances de salut del treballador i, si s’escau, cònjuge i fills, també són desgravables. Fins a 500 euros.

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Diari Cinco Días
Font imatge: Pixabay

RENDA
Pagaments fraccionats renda

 • Quart trimestre 2015.
 • Estimació directa: 130
 • Estimació objectiva: 131

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2015: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

IVA

 • Desembre 2015. Autoliquidació: 303
 • Desembre 2015. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Desembre 2015. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Desembre 2015. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Desembre 2015. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Desembre 2015 (o any 2015). Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Quart trimestre 2015. Autoliquidació: 303
 • Quart trimestre 2015. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Quart trimestre (o any 2015). Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Quart trimestre 2015. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Resum anual 2015: 390
 • Sol·licitud de devoluciónrecargo d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341
 • Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial per a 2016 i següents, si s’inici l’activitat en l’últim trimestre de 2015: 036/037
 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D’ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

 • Resum anual 2015: 165

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

 • Declaració anual 2015: 181

DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

 • Declaració anual 2015: 182

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ADQUISICIONS I ALIENACIONS D’ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA

 • Declaració anual 2015: 187

OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

 • Declaració anual d’operacions amb Lletres del Tresor 2015: 192
 • Declaració anual 2015: 198
Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació:Agència tributària.
Font imatge: Pixabay

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de Gener és el següent:

FINS AL 20 DE GENER:

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Desembre 2015. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • Quart trimestre 2015: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

IVA

 • Comunicació d’incorporacions en el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats: 039
 • Quart trimestre 2015: Serveis via electrònica: 368

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Desembre 2015: 430
 • Resum anual 2015: 480

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Octubre 2015. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Octubre 2015. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Desembre 2015: 548, 566, 581
 • Desembre 2015: 570, 580
 • Quart trimestre 2015: 521, 522, 547
 • Quart trimestre 2015. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Quart trimestre 2015: 582
 • Quart trimestre 2015. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Desembre 2015. Grans empreses: 560
 • Quart trimestre 2015. Llevat de grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2015. Autoliquidació anual: 584, 585
 • Tercer quadrimestre 2015. Autoliquidació: 587

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Quart trimestre 2015: 595
 • Any 2015. Declaració anual d’operacions: 596
Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació:Agència tributària.
Font imatge: Pixabay