Entradas

Bonificació Cost Zero per autònoms.

Avui entra en vigor de la nova bonificació en la quota dels treballadors autònoms que contractin un substitut, a jornada parcial o completa, per poder dedicar-se als seus fills de fins a set anys o familiars dependents, que va publicar dissabte passat en detall El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

La bonificació consta d’una ajuda similar a la que gaudeixen les empreses per substituir els treballadors durant el període de baixa maternal, que s’anomena ‘cost zero’ ja que no es paguen cotitzacions pel contracte de substitució; i en aquest cas la bonificació s’aplica sobre la quota de l’autònom.

Tal i com publica avui el diari Cinco Días us volem fer esment de deu qüestions incloses en la lletra petita d’aquesta nova ajuda, que està en vigor des d’avui:

  • Base de cotització: l’ajuda consistirà en una bonificació del 100% de la quota d’autònoms per contingències comunes, que resulti d’aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els dotze mesos anteriors a la data que s’aculli a la mesura el tipus mínim de cotització vigent en cada moment. Si el treballador porta menys de dotze mesos d’alta, la base mitjana es calcularà des de la data en què s’hagi inscrit en el Règim per compte propi.
  • Seguir donat d’alta. L’aplicació d’aquesta bonificació exigirà que l’autònom que contracti un assalariat per substituir-lo, haurà de seguir en alta en el Règim d’autònoms durant tot l’any del cobrament d’aquest ajut i durant els sis mesos següents a la finalització del contracte.
  • La durada del contracte bonificat del substitut haurà de durar com a mínim tres mesos.
  •  Fi de la relació laboral. Si el contracte bonificat s’extingeix abans que finalitzi el període d’un any de la bonificació –fins i tot si s’acaba durant els tres primers mesos de durada inicial– l’autònom podrà tornar a beneficiés d’aquest ajut si contracta a un altre treballador com a assalariat en el termini màxim de 30 dies.
  • Jornada. El contracte que faci l’autònom a un assalariat no podrà celebrar-se per una jornada laboral inferior al 50% de la jornada d’un treballador a temps complet. A més, si la contractació és a temps parcial, la bonificació serà del 50% (reducció del 50% de la quota i no del 100%).
  • Incompliments. Si el treballador autònom incompleix qualsevol d’aquests requisits que se li exigeixen per gaudir d’aquesta ajuda, estarà obligat a reintegrar l’import de la bonificació gaudida. Només no està obligat a retornar aquest ajut si l’extinció laboral del treballador contractat obeeix a acomiadaments objectius o disciplinaris procedents, o per causes majors (dimissions, morts, jubilació o incapacitats).
  • Sense assalariats. Només tindran dret a aquesta bonificació els autònoms que no tinguin cap treballador assalariat a la data d’inici de l’ajuda i durant els dotze mesos anteriors. A efectes d’aquest requisit, no es considerarà assalariat dels treballadors interins contractats per substituir a l’autònom o autònoma durant la seva baixa per maternitat o paternitat.
  • Nombre d’ajudes. La bonificació podrà gaudir una vegada per cada un dels subjectes causants. Això vol dir que podrà gaudir dotze mesos per cada fill o familiar que cuidi.
  • Altres bonificacions. Aquesta ajuda és compatible amb la resta d’incentius a la contractació per compte aliè que hi hagi, per exemple la bonificació per a la contractació d’un major de 45 anys per part d’un autònom menor de 30 anys, entre d’altres.
  • Durada de la bonificació. Si el menor complís set anys abans que es compleixin els dotze mesos que dura l’ajuda, l’autònom podrà gaudir de la bonificació fins al terme dels esmentats dotze mesos.
Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Diari Cinco Días
Font imatge: Pixabay