En els articles de assessoria laboral parlarem de tots els aspectes vinculats a la relació entre treballador i empresa i respondrem tots aquells dubtes referents a les persones físiques (autònoms).

Si ha arribat el moment de contractar un treballador us haureu de posar al dia de tots els tràmits legals que us corresponen com a empresari.

En primer lloc, hi ha dos passos previs que només s’apliquen en determinades circumstàncies:

En el cas de que siguis un empresari que no hagi contractat mai personal has de fer la inscripció com empresari a la Seguretat Social. El primer que hauràs de fer serà sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, a través de les direccions provincials o de les corresponents administracions, la teva inscripció com a empresari en el Sistema de la Seguretat Social.

En el cas de què el treballador mai hagi estar contractat has d’afiliar el treballador: És a dir, has d’obtenir el nombre d’afiliació a la Seguretat Social per a aquells treballadors que són contractats per primera vegada a la vida.

I en segon lloc, hi ha tres passos obligatoris en totes les contractacions:

Altes, baixes i variacions de dades de treballadors: Estaràs obligat a comunicar, dins dels terminis establerts a l’efecte, les altes, les baixes i les variacions de dades dels treballadors que vagin a iniciar una activitat laboral al teu servei o que cessin en aquesta.

Presentació dels contractes en el Servei Públic d’Ocupació Estatal: Hauràs de registrar els contractes en el SEPE en un termini de 10 dies des de l’alta.

Pagaments de les cotitzacions a la Seguretat Social: Hauràs de mantenir l’alta dels teus treballadors mentre no s’extingeixi la relació laboral i efectuar l’ingrés de les quotes previstes en les nòmines dels treballadors.

Esperem que us hagi ajudat, si necessiteu més informació només ens heu de contactar a info@smvassessoria.com, estarem encantats de donar-vos un cop de mà.

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Infoautonomos
Font imatge: Pixabay

Bonificació Cost Zero per autònoms.

Avui entra en vigor de la nova bonificació en la quota dels treballadors autònoms que contractin un substitut, a jornada parcial o completa, per poder dedicar-se als seus fills de fins a set anys o familiars dependents, que va publicar dissabte passat en detall El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

La bonificació consta d’una ajuda similar a la que gaudeixen les empreses per substituir els treballadors durant el període de baixa maternal, que s’anomena ‘cost zero’ ja que no es paguen cotitzacions pel contracte de substitució; i en aquest cas la bonificació s’aplica sobre la quota de l’autònom.

Tal i com publica avui el diari Cinco Días us volem fer esment de deu qüestions incloses en la lletra petita d’aquesta nova ajuda, que està en vigor des d’avui:

 • Base de cotització: l’ajuda consistirà en una bonificació del 100% de la quota d’autònoms per contingències comunes, que resulti d’aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els dotze mesos anteriors a la data que s’aculli a la mesura el tipus mínim de cotització vigent en cada moment. Si el treballador porta menys de dotze mesos d’alta, la base mitjana es calcularà des de la data en què s’hagi inscrit en el Règim per compte propi.
 • Seguir donat d’alta. L’aplicació d’aquesta bonificació exigirà que l’autònom que contracti un assalariat per substituir-lo, haurà de seguir en alta en el Règim d’autònoms durant tot l’any del cobrament d’aquest ajut i durant els sis mesos següents a la finalització del contracte.
 • La durada del contracte bonificat del substitut haurà de durar com a mínim tres mesos.
 •  Fi de la relació laboral. Si el contracte bonificat s’extingeix abans que finalitzi el període d’un any de la bonificació –fins i tot si s’acaba durant els tres primers mesos de durada inicial– l’autònom podrà tornar a beneficiés d’aquest ajut si contracta a un altre treballador com a assalariat en el termini màxim de 30 dies.
 • Jornada. El contracte que faci l’autònom a un assalariat no podrà celebrar-se per una jornada laboral inferior al 50% de la jornada d’un treballador a temps complet. A més, si la contractació és a temps parcial, la bonificació serà del 50% (reducció del 50% de la quota i no del 100%).
 • Incompliments. Si el treballador autònom incompleix qualsevol d’aquests requisits que se li exigeixen per gaudir d’aquesta ajuda, estarà obligat a reintegrar l’import de la bonificació gaudida. Només no està obligat a retornar aquest ajut si l’extinció laboral del treballador contractat obeeix a acomiadaments objectius o disciplinaris procedents, o per causes majors (dimissions, morts, jubilació o incapacitats).
 • Sense assalariats. Només tindran dret a aquesta bonificació els autònoms que no tinguin cap treballador assalariat a la data d’inici de l’ajuda i durant els dotze mesos anteriors. A efectes d’aquest requisit, no es considerarà assalariat dels treballadors interins contractats per substituir a l’autònom o autònoma durant la seva baixa per maternitat o paternitat.
 • Nombre d’ajudes. La bonificació podrà gaudir una vegada per cada un dels subjectes causants. Això vol dir que podrà gaudir dotze mesos per cada fill o familiar que cuidi.
 • Altres bonificacions. Aquesta ajuda és compatible amb la resta d’incentius a la contractació per compte aliè que hi hagi, per exemple la bonificació per a la contractació d’un major de 45 anys per part d’un autònom menor de 30 anys, entre d’altres.
 • Durada de la bonificació. Si el menor complís set anys abans que es compleixin els dotze mesos que dura l’ajuda, l’autònom podrà gaudir de la bonificació fins al terme dels esmentats dotze mesos.
Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Diari Cinco Días
Font imatge: Pixabay

Nova campanya del Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Girona:
Ets un empresari NI-NI? Tenim gent que pagaria per treballar a la teva empresa.

L’Ajuntament de Girona posa en marxa una línia d’ajuts econòmics a les empreses per incentivar la contractació, amb l’objectiu d’augmentar l’ocupació.

Sota l’eslògan Ets un empresari NI-NI? NI saps que t ‘oferim 645€/mes per la contractació de cada nou treballador, NI saps que tenim candidats preparats i motivats per la teva empresa?, l’Ajuntament de Girona posa en marxa aquesta línia d’ajuts econòmics que s’articulen mitjançant diferents projectes ocupacionals.

 • Projecte Girona Actua, programa finançat 100% amb pressupostos municipals, on s’ofereix fins el 31 de desembre de 2015, una subvenció de fins a 645€/mes, destinada a les empreses ubicades a Girona i a la seva àrea urbana, per la contractació de nous treballadors on es contempla com a requisits, una jornada mínima de 25 hores setmanals i un contracte de 3 mesos prorrogable a 6.
 • Projecte Joves per l’Ocupació, aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”. S’ofereix, fins al 30 de juny del 2015, una subvenció de fins a 645€/mes, en la contractació de joves d’entre 16 i 24 anys formats com: Auxiliar de magatzem, auxiliar de neteja, auxiliar de cambrer/a, auxiliar de cuina, auxiliar a la indústria alimentària i operari/ària industrial polivalent. En aquest cas es contemplen com a requisits una jornada mínima de 25 hores setmanals i un contracte de 6 mesos

Si esteu interessats i voleu més informació sobre aquests ajuts, aquí us deixem l’enllaç: Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Girona, ajuts a la contractació.

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font imatge: Public Domain Archive

El passat 25 de febrer, el Govern va posar en marxa una mesura que consisteix en el fet que totes aquelles empreses i autònoms que vulguin contractar un nou treballador de forma estable, només cotitzaran a la Seguretat Social per contingències comunes 100 euros al mes, durant els primers 24 mesos, tot i que les empreses de menys de deu treballadors poden beneficiar-se de dotze mesos addicionals, un cop transcorreguts els primers 24 mesos.

En vista de què la implantació d’aquesta mesura ha suposat un increment de la contractació de 177.731 treballadors, el Govern ha aprovat un Reial Decret de Llei pel que es prorroga la vigència d’aquesta mesura fins al 31 de març del 2015.

Qui es pot acollir i amb quines condicions?

 • Les empreses o autònoms que s’acullen a aquesta mesura, estan obligats a mantenir, com a mínim, el nivell d’ocupació creat durant el període d’aplicació de la reducció.
 • Es podran acollir totes aquelles empreses o autònoms que no hagin realitzat acomiadaments disciplinaris o per causes objectives, declarats improcedents, o acomiadaments col·lectius en els sis mesos anteriors a la data de celebració del contracte.
 • S’ha de mantenir el nivell o total d’ocupació i el nivell d’ocupació indefinida durant els tres anys següents del contracte, ja que en el cas contrari hauran de reintegrar totalment o parcialment les quantitats que s’han estalviat.
 • Si incompleixen el primer any, hauran d’ingressar la totalitat de la reducció, si incompleixen el segon any, hauran d’ingressar el 50% i si incompleixen el tercer any, hauran d’ingressar el 33%.
 • No podran acollir-se a la reducció totes aquelles empreses o autònoms que hagin estat sancionades per incompliments de la legislació social en els últims dos anys.
 • Tampoc es podran acollir totes aquelles empreses que hagin estat sancionades per no donar d’alta a treballadors en la Seguretat Social.
 • Aquesta reducció no és compatible amb cap altra bonificació de la Seguretat Social.
Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font imatge: Pixabay