Entradas

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de gener és el següent:

Fins al 2 de gener

 • Renda
 • IVA

Fins al 22 de gener

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de De
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó

Fins al 30 de gener

 • Renda
 • IVA

Fins al 31 de gener

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Declaració informativa de certificacions indivicuales emeses als socis o partícips d’Entitats de nova o recent creació
 • Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
 • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
 • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
 • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes
 • Declaració informativa d’adquiisiciones i alienacions d’accions i participacions en Insitituciones d’inversió col·lectiva
 • Operacions amb actius financers
 • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay

Tot i que, l’IVA i l’IRPF són termes molt comuns en el dia a dia, a vegades pot haver-hi confusions i generar alguns dubtes.
Avui començarem amb una explicació bàsica de què és l’IVA i l’IRPF.

L’IVA (Impost sobre el valor afegit) és un impost indirecte, ja que grava sobre tots els béns adquirits pel consumidor. Això vol dir, que l’impost recau sobre el consum, les entregues de béns i prestacions de serveis realitzats per empresaris i professionals.

Hi ha tres tipus d’IVA aplicable:

1. IVA general del 21%
2. IVA reduït del 10%
3. IVA super reduït del 4%

Quan el bé o serveis es considera d’ús general o de primera necessitat s’aplica les opcions d’IVA reduït i super reduït. Són els casos dels aliments en general com el pa, la llet, els ous, les fruites, verdures, formatges, cereals, i com els llibres, diaris, medicaments, etc
Aquests són alguns exemples de béns que només aplica el 10% d’IVA. La resta de productes i serveis s’aplica l’IVA general del 21%.

Estan subjectes d’IVA les entregues de béns, les prestacions de serveis, les importacions de béns i les adquisicions intracomunitàries.

L’IRPF (Impost sobre la renta de persones físiques) és un impost que grava les rentes obtingudes des d’1 de gener a 31 de desembre, per a totes les persones residents a Espanya.

És un impost indirecte, personal, progressiu i periòdic.
– Directe: tributes en funció de la teva capacitat econòmica.
– Personal: es refereix a una persona concreta.
– Subjectiu: s’adapta a la situació personal i familiar de cada un.
– Progressiu: com més capacitat, més tributació.
– Periòdic: es liquida cada any dins les mateixes dates.

L’objectiu de l’IRPF, tal com hem comentat, és gravar sobre els nostres beneficis, i és per això que s’inclou l’import a les següents àrees.
– Rendiment de treball
– Rendiment de capital
– Rendiment d’activitats econòmiques (societats i autònoms)
– Guanys i pèrdues patrimonials
– Imputacions de les rentes.

Tot i així, hi ha variacions en la seva aplicació, i per tant s’ha de tenir en compte les factures que estan exemptes d’IRPF.

En el cas que tingueu dubtes, si la vostra factura ha d’incloure IRPF, quin IVA has d’aplicar en els teus productes… ens podeu contactar a info@smvassessoria.com.

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay