Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de gener és el següent:

Fins al 2 de gener

 • Renda
 • IVA

Fins al 22 de gener

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de De
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó

Fins al 30 de gener

 • Renda
 • IVA

Fins al 31 de gener

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Declaració informativa de certificacions indivicuales emeses als socis o partícips d’Entitats de nova o recent creació
 • Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
 • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
 • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
 • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes
 • Declaració informativa d’adquiisiciones i alienacions d’accions i participacions en Insitituciones d’inversió col·lectiva
 • Operacions amb actius financers
 • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de desembre és el següent:

Fins al 20 de desembre
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Novembre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents
Exercici en curs:

 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Novembre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
 • Novembre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Novembre 2017: 430
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Setembre 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Setembre 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Novembre 2017: 548, 566, 581
  • Novembre 2017: 570, 580

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Novembre 2017. Grans empreses: 560
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Pagament fraccionat: 584
  • Any 2016. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  El model 111 és el model trimestral pel qual les empreses i autònoms declaren i ingressen les retencions que han practicat durant el trimestre a treballadors, a professionals o a empresaris.

  Aquest model l’ha de presentar qualsevol empresari, professional o societat que durant el trimestre o mes corresponent (serà mensual per a Grans Empreses) hagin retingut (descomptat) part dels imports corresponents a nòmines d’empleats, a factures de professionals, a factures de compra d’algunes activitats, i altres casos més infreqüents.

  Casos en els quals hem d’aplicar la retenció:

  • Rendiments del treball, com les nòmines o liquidacions dels empleats.
  • Rendiments que siguin contraprestació d’activitats econòmiques: professionals (serveis d’un gestor, advocat o notari, per exemple), agrícoles, ramaderes i forestals, o activitats empresarials en estimació objectiva (aquelles que es declaren per mòduls i que estan obligades a retenir gener 1%).
  • Rendiments procedents de la propietat intel·lectual i industrial, de la prestació de l’assistència tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines, o de subarrendament dels anteriors.
  • També dels rendiments procedents de la cessió del dret d’imatge.
  • Premis obtinguts després de participar en jocs, concursos o rifes.
  • Guanys patrimonials obtinguts per l’aprofitament forestal en muntanyes públiques.

  Per a això caldrà notificar a Hisenda l’obligació de presentar el model 111 mitjançant la presentació prèvia o modificació de l’alta censal (model 036 o model 037).

  Termini de presentació:

  El model 111 s’ha de presentar dins dels 20 dies naturals posteriors al final de cada trimestre com indica el calendari fiscal, per tant, a l’abril, juliol, octubre i gener.

  • Primer trimestre: De l’1 al 20 d’abril, ambdós inclosos.
  • Segon trimestre: De l’1 al 20 de juliol, ambdós inclosos.
  • Tercer trimestre: De l’1 al 20 d’octubre, ambdós inclosos.
  • Quart trimestre: De l’1 al 20 de gener, ambdós inclosos.

  Si el dia de finalització del termini coincideixi amb un dissabte, diumenge o festiu, el termini serà fins al següent dia hàbil.

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària, El Economista
  Font imatge: Pixabay

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de novembre és el següent:

  Fins al 6 de novembre
  RENDA

  • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2016, si es va fraccionar el pagament: 102

  Fins al 20 de novembre
  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Octubre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Octubre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
  • Octubre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Octubre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Octubre 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Agost 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Agost 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Octubre 2017: 548, 566, 581
  • Octubre 2017: 570, 580
  • Tercer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Tercer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Octubre 2017. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 583

  Fins al 30 de novembre
  IVA

  • Octubre 2017. Autoliquidació: 303
  • Octubre 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Octubre 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
  • Sol·licitud aplicació règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2017: sense model
  • SII: Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
  • SII. Comunicació de l’opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Any 2016. Autoliquidació: 583

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  L’Agència Tributària té un termini màxim de sis mesos per a realitzar la devolució als contribuents.

  La Llei d’IRPF estableix que les devolucions s’han de fer abans del 31 de desembre de 2017 per als contribuents amb resultat negatiu, és a dir, que la declaració de la Renda els surt a retornar, des que acaba el termini de presentació de les declaracions (el 30 de juny), o des de la data de la presentació si la declaració va ser presentada fora de termini, per practicar, si escau, la liquidació provisional, que confirmi o rectifiqui l’import de la devolució sol·licitada pel contribuent.

  Encara no saps res?

  És habitual el retard del pagament per tenir deduccions que abans no es tinguessin com a naixement per fill, en ampliar els mínims familiars i personals, per deducció de lloguer (que desapareix en 2015 per als inquilins); també els guanys o pèrdues patrimonials en vendre un habitatge o resultat d’herències. O també per haver incorregut en despeses d’un habitatge que tinguéssim llogada i que hagin estat superiors als ingressos.

  Si és dels contribuents que no ha rebut encara la devolució sàpiga que pot consultar l’estat de la seva declaració de la renda a la pàgina web d’Hisenda, a l’apartat ‘Consulta Devolució’.

  D’acord amb la situació en la qual es troba el seu expedient a l’apartat “Estat de Tramitació” poden aparèixer diferents missatges: “La seva declaració s’està tramitant”, “La seva declaració s’està comprovant”, “La seva declaració ha estat tramitada pels òrgans de gestió Tributària, estimant-se conforme la devolució sol·licitada per vostè”, etcètera. Quan Hisenda realitza les comprovacions corresponents i la declaració sigui correcta, apareixerà el missatge indicant quan serà la data aproximada en què es realitzarà la devolució.

  Què passa si a l’estat de tramitació posa “A la seva declaració hi ha incidències que han de ser contrastades…” ?

  Si aquest és el missatge que li apareix al seu expedient, Hisenda li permet a través de l’esmentat sistema Verifica accelerar -o no- el pagament de la devolució.

  És una espècie de sistema en línia de conciliació només per als contribuents amb incidències en la seva renda i sempre que no declaressin activitats econòmiques en estimació directa (els treballadors per compte d’altri, tindrien accés, per exemple, si aquesta és la seva única font d’ingressos). Per accedir-hi cal de nou anar a consultar Devolució, accedir a l’expedient i entrar en l’opció Verifica (Correcció automàtica de declaracions). Aquí, se l’informa de les incidències i la possibilitat d’acceptar o no l’import minorat que li surt a Hisenda, respecte al declarat en la renda pel contribuent.

  Si s’accepta aquest menor import, l’Agència Tributària afirma que s’accelera el pagament corresponent. És un procés de verificació on l’usuari avança en diverses pantalles del sistema fins aconseguir data de pagament via notificació.

  No obstant això, el procés Verifica es pot interrompre (no donar-li la raó a Hisenda). Això permet optar per la comprovació tradicional de l’expedient; és a dir que l’Administració mogui fitxa i requereixi la pertinent documentació per la via habitual.

  En aquest cas -Incidència i desacord amb Hisenda-, a més del supòsit ja esmentat en què la devolució s’està tramitant, el contribuent pot optar per realitzar una consulta presencial a la seva Administració d’Hisenda.

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Expansión.com y Finanzas.com
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Octubre 2017 Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal d’octubre és el següent:

  Fins al 2 d’octubre
  IVA

  • Agost 2017. Autoliquidació: 303
  • Agost 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Agost 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353

  Fins al 20 d’octubre
  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Setembre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  • Tercer trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  Pagaments fraccionats Renda
  Tercer trimestre 2017:

  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

  Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no Residents
  Exercici en curs:

  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

  IVA

  • Setembre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
  • Setembre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Setembre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Tercer trimestre 2017. Autoliquidació: 303
  • Tercer trimestre 2017. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Tercer trimestre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Tercer trimestre 2017. Servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA Autoliquidació: 368
  • Tercer trimestre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Sol·licitud de devolució de recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341
  • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Setembre 2017: 430
  • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

   • Juliol 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
   • Juliol 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
   • Setembre 2017: 548, 566, 581
   • Setembre 2017: 570, 580
   • Tercer trimestre 2017: 521, 522, 547
   • Tercer trimestre 2017. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
   • Tercer trimestre 2017: 582
   • Tercer trimestre 2017. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

   Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

   IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

   • Setembre 2017. Grans empreses: 560
   • Tercer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 560

   IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

   • Tercer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 585
   • Pagament fraccionat 2017: 589

   IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

   • Tercer trimestre 2017: 595

   Fins al 30 d’octubre
   IVA

   • Setembre 2017. Autoliquidació: 303
   • Setembre 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
   • Setembre 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353

   Fins al 31 d’octubre
   NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

  • Tercer trimestre 2017. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
  • COMPTE CORRENT TRIBUTARI

  • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2017: CCT
   La renúncia s’haurà de formular en el model de “sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”
  •  

   Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
   Font informació: Agència Tributària
   Font imatge: Pixabay

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de setembre és el següent:
  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Agost 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • IVA

  • Agost 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
  • Juliol i agost 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Agost 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
   • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

   • Juliol i agost 2017: 430
   • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

    • Juny 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    • Juny 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
    • Agost 2017: 548, 566, 581
    • Agost 2017: 570, 580
    • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

     IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

    • Agost 2017. Grans empreses: 560
    • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

     • egon trimestre 2017. Pagament fraccionat: 583
     • Segon quadrimestre 2017. Autoliquidació: 587
     Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
     Font informació: Agència Tributària
     Font imatge: Pixabay

  Fins al 20 de juny
  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Maig 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Maig 2017. Autoliquidació: 303
  • Maig 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Maig 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
  • Maig 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Maig 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Maig 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Maig 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Març 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Març 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Maig 2017: 548, 566, 581
  • Maig 2017: 570, 580

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Maig 2017. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Pagament fraccionat 2017: 584

  Fins al 26 de juny

  RENDA I PATRIMONI

  • Esborrany i declaració anual 2016 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

  Fins al 30 de juny
  RENDA I PATRIMONI

  • Declaració anual 2016 amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació: D-100, D-714
  • Règim especial de tributació per l’Impost sobre la Renda de no Residents per a treballadors desplaçats 2016: 151

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUDES REBUDES EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS D’ESTADO POR CONTRIBUYENTES DE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O DE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

  • Any 2016: 282

  IVA

  • SII. Opció per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
  • SII. Comunicació de l’opció per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Maig 2017

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de maig és el següent:

  NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL
  Primer trimestre 2017. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

  Fins al 2 de maig
  NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL
  Primer trimestre 2017. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

  Des de l’11 de maig fins al 30 de juny.
  RENDA
  Presentació en entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l’AEAT de la declaració anual 2016: D-100
  Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins al 26 de juny.

  Fins al 22 de maig

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Abril 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Abril 2017. Autoliquidació: 303
  • Abril 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Abril 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
  • Abril 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Abril 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Abril 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Abril 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Febrer 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Febrer 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Abril 2017: 548, 566, 581
  • Abril 2017: 570, 580
  • Primer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Primer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Abril 2017. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 583
  • Primer quadrimestre 2017. Autoliquidació: 587

  Fins al 31 de maig

  DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L’ÀMBIT DE L’ASSISTÈNCIA MÚTUA

  • Any 2016: 289

  DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES NORD-AMERICANES

  • Any 2016: 290
  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Abril 2017

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal d’abril és el següent:

  RENDA I PATRIMONI
  Presentació per Internet de l’esborrany de Renda i de les declaracions de Renda 2016 i Patrimoni 2016
  Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins al 26 de juny

  A PARTIR DEL 5 DE MARÇ FINS AL 30 DE JUNY:

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Març 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  • Primer trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  Pagaments fraccionats Renda
  Primer trimestre 2017:

  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

  Pagaments fraccionats de societats i establiments permanents de no residents

  Exercici en curs:

 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222


 • IVA

  • Març 2017. Autoliquidació: 303
  • Març 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Març 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
  • Març 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Març 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Març 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Primer trimestre 2017. Autoliquidació: 303
  • Primer trimestre 2017. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Primer trimestre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Primer trimestre 2017. Servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
  • Primer trimestre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Sol·licitud de devolució de recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Març 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Gener 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Gener 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Març 2017: 548, 566, 581
  • Març 2017: 570, 580
  • Primer trimestre 2017: 521, 522, 547
  • Primer trimestre 2017. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Primer trimestre 2017: 582
  • Primer trimestre 2017. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Març 2017. Grans empreses: 560
  • Primer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 560
  • Any 2016. Autoliquidació anual: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 585
  • Any 2016. autoliquidació anual: 589

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Primer trimestre 2017: 595
  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay