Segur que moltes vegades t’has trobat en la situació de què has de modificar una factura que prèviament ja has emès… doncs bé, en aquest post t’expliquem com pots fer una factura rectificativa i quines dades ha de tenir.

Una factura rectificativa es tracta d’un document que serveix per modificar una factura que ja hem emès, ja sigui perquè hi havia un error, perquè volem retornar una mercaderia, perquè falta alguna dada, etc.
El primer que hem de tenir en compte és que la factura original ha de mantenir-se intacta perquè la factura rectificativa es pugui donar per vàlida. En cap cas hem de fer els canvis sobre la factura original, sempre haurem de crear una nova factura amb una numeració diferent.

Les dades que ha de tenir una factura rectificativa són les següents:

– Títol identificatiu: Factura rectificativa o abonament
– Número diferent de la factura original.
– El concepte de factura ha de ser el següent: Número de la factura original i la data d’emissió i el motiu de la rectificació.

– L’import final de la factura ha d’estar en negatiu.

El termini per presentar una factura rectificativa pot variar depenent del cas, en el cas que es volgués fer una factura rectificativa per recuperar l’iva tenim un termini màxim de 6 mesos, en el cas que sigui una modificació recomanem que es faci en el moment en què ens adonem que s’ha de fer un canvi.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al següent e-mail: info@smvassessoria.com

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font imatge: Pixabay

L’Agència Tributària té un termini màxim de sis mesos per a realitzar la devolució als contribuents.

La Llei d’IRPF estableix que les devolucions s’han de fer abans del 31 de desembre de 2017 per als contribuents amb resultat negatiu, és a dir, que la declaració de la Renda els surt a retornar, des que acaba el termini de presentació de les declaracions (el 30 de juny), o des de la data de la presentació si la declaració va ser presentada fora de termini, per practicar, si escau, la liquidació provisional, que confirmi o rectifiqui l’import de la devolució sol·licitada pel contribuent.

Encara no saps res?

És habitual el retard del pagament per tenir deduccions que abans no es tinguessin com a naixement per fill, en ampliar els mínims familiars i personals, per deducció de lloguer (que desapareix en 2015 per als inquilins); també els guanys o pèrdues patrimonials en vendre un habitatge o resultat d’herències. O també per haver incorregut en despeses d’un habitatge que tinguéssim llogada i que hagin estat superiors als ingressos.

Si és dels contribuents que no ha rebut encara la devolució sàpiga que pot consultar l’estat de la seva declaració de la renda a la pàgina web d’Hisenda, a l’apartat ‘Consulta Devolució’.

D’acord amb la situació en la qual es troba el seu expedient a l’apartat “Estat de Tramitació” poden aparèixer diferents missatges: “La seva declaració s’està tramitant”, “La seva declaració s’està comprovant”, “La seva declaració ha estat tramitada pels òrgans de gestió Tributària, estimant-se conforme la devolució sol·licitada per vostè”, etcètera. Quan Hisenda realitza les comprovacions corresponents i la declaració sigui correcta, apareixerà el missatge indicant quan serà la data aproximada en què es realitzarà la devolució.

Què passa si a l’estat de tramitació posa “A la seva declaració hi ha incidències que han de ser contrastades…” ?

Si aquest és el missatge que li apareix al seu expedient, Hisenda li permet a través de l’esmentat sistema Verifica accelerar -o no- el pagament de la devolució.

És una espècie de sistema en línia de conciliació només per als contribuents amb incidències en la seva renda i sempre que no declaressin activitats econòmiques en estimació directa (els treballadors per compte d’altri, tindrien accés, per exemple, si aquesta és la seva única font d’ingressos). Per accedir-hi cal de nou anar a consultar Devolució, accedir a l’expedient i entrar en l’opció Verifica (Correcció automàtica de declaracions). Aquí, se l’informa de les incidències i la possibilitat d’acceptar o no l’import minorat que li surt a Hisenda, respecte al declarat en la renda pel contribuent.

Si s’accepta aquest menor import, l’Agència Tributària afirma que s’accelera el pagament corresponent. És un procés de verificació on l’usuari avança en diverses pantalles del sistema fins aconseguir data de pagament via notificació.

No obstant això, el procés Verifica es pot interrompre (no donar-li la raó a Hisenda). Això permet optar per la comprovació tradicional de l’expedient; és a dir que l’Administració mogui fitxa i requereixi la pertinent documentació per la via habitual.

En aquest cas -Incidència i desacord amb Hisenda-, a més del supòsit ja esmentat en què la devolució s’està tramitant, el contribuent pot optar per realitzar una consulta presencial a la seva Administració d’Hisenda.

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Expansión.com y Finanzas.com
Font imatge: Pixabay

Un cop tens clar que vols començar el teu negoci, que no et tiri enrere els aspectes legals que envolten la creació i llançament de crear una nova empresa.
És veritat, que a l’inici hauràs de prendre moltes decisions que poden portar-te problemes en un futur, per això és molt important tenir clar les decisions que prens.

En primer lloc, sempre s’aconsella fer un pla d’empresa a on es recull factors com l’activitat que es desenvoluparà, fer una planificació anual de les accions més importants que realitzaràs, determinar els possibles riscos existents, fer un estudi de la competència… Leer más

Una de les claus d’èxit dels empresaris i fins i tot els autònoms és comptar amb un bon assessorament legal.

La majoria d’empreses està d’acord que no és rendible tenir problemes fiscals, laborals ni jurídics. Per això, per no assumir problemes és important estar el dia de totes les normatives vigents i canvis legislatius.

És fonamental conèixer i preveure les implicacions i riscos derivats de les aplicacions de la normativa actual, d’aquesta manera es pot tenir un control de l’empresa i ser més àgil i resolutiu a la presa de decisions. Leer más

Al llarg de l’any és important que anem analitzant quina és la situació del nostre negoci a en l’àmbit fiscal. A vegades el no fer aquest seguiment pots arribar a final d’any amb una situació de descontrol que et pot fer que hagis de pagar més del compte, perdre deduccions o tenir problemes en el moment de realitzar la declaració, a l’any següent.

Encara que al llarg de l’any no hagis fet un seguiment detallat, ara aquestes setmanes finals es pot fer un repàs de la situació fiscal per aplicar mesures.
Destaquem els aspectes principals que es poden tenir en compte:

1.- Controlar els imports que hem pagat o estem pagant. El nostre sistema fiscal de guanys està basat a rebre els pagaments dels impostos per avançat. Aquests pagaments d’impostos són les retencions a compte que es mostren a les nòmines, a les factures o en els interessos de comptes i dipòsits. Actuen com a bestretes del que haurem de pagar, per això el que pot passar és que siguin insuficients en funció als nostres guanys, o del cas contrari que hàgim pagat una quantitat major i per aquest motiu, tinguem el dret que ens retornin aquesta part avançada.

Leer más

Tot i que, l’IVA i l’IRPF són termes molt comuns en el dia a dia, a vegades pot haver-hi confusions i generar alguns dubtes.
Avui començarem amb una explicació bàsica de què és l’IVA i l’IRPF.

L’IVA (Impost sobre el valor afegit) és un impost indirecte, ja que grava sobre tots els béns adquirits pel consumidor. Això vol dir, que l’impost recau sobre el consum, les entregues de béns i prestacions de serveis realitzats per empresaris i professionals.

Hi ha tres tipus d’IVA aplicable:

1. IVA general del 21%
2. IVA reduït del 10%
3. IVA super reduït del 4%

Quan el bé o serveis es considera d’ús general o de primera necessitat s’aplica les opcions d’IVA reduït i super reduït. Són els casos dels aliments en general com el pa, la llet, els ous, les fruites, verdures, formatges, cereals, i com els llibres, diaris, medicaments, etc
Aquests són alguns exemples de béns que només aplica el 10% d’IVA. La resta de productes i serveis s’aplica l’IVA general del 21%.

Estan subjectes d’IVA les entregues de béns, les prestacions de serveis, les importacions de béns i les adquisicions intracomunitàries.

L’IRPF (Impost sobre la renta de persones físiques) és un impost que grava les rentes obtingudes des d’1 de gener a 31 de desembre, per a totes les persones residents a Espanya.

És un impost indirecte, personal, progressiu i periòdic.
– Directe: tributes en funció de la teva capacitat econòmica.
– Personal: es refereix a una persona concreta.
– Subjectiu: s’adapta a la situació personal i familiar de cada un.
– Progressiu: com més capacitat, més tributació.
– Periòdic: es liquida cada any dins les mateixes dates.

L’objectiu de l’IRPF, tal com hem comentat, és gravar sobre els nostres beneficis, i és per això que s’inclou l’import a les següents àrees.
– Rendiment de treball
– Rendiment de capital
– Rendiment d’activitats econòmiques (societats i autònoms)
– Guanys i pèrdues patrimonials
– Imputacions de les rentes.

Tot i així, hi ha variacions en la seva aplicació, i per tant s’ha de tenir en compte les factures que estan exemptes d’IRPF.

En el cas que tingueu dubtes, si la vostra factura ha d’incloure IRPF, quin IVA has d’aplicar en els teus productes… ens podeu contactar a info@smvassessoria.com.

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay