Entradas

RENDA
Pagaments fraccionats renda

 • Quart trimestre 2015.
 • Estimació directa: 130
 • Estimació objectiva: 131

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2015: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

IVA

 • Desembre 2015. Autoliquidació: 303
 • Desembre 2015. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Desembre 2015. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Desembre 2015. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Desembre 2015. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Desembre 2015 (o any 2015). Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Quart trimestre 2015. Autoliquidació: 303
 • Quart trimestre 2015. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Quart trimestre (o any 2015). Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Quart trimestre 2015. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Resum anual 2015: 390
 • Sol·licitud de devoluciónrecargo d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341
 • Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial per a 2016 i següents, si s’inici l’activitat en l’últim trimestre de 2015: 036/037
 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D’ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

 • Resum anual 2015: 165

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

 • Declaració anual 2015: 181

DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

 • Declaració anual 2015: 182

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ADQUISICIONS I ALIENACIONS D’ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA

 • Declaració anual 2015: 187

OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

 • Declaració anual d’operacions amb Lletres del Tresor 2015: 192
 • Declaració anual 2015: 198
Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació:Agència tributària.
Font imatge: Pixabay

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de Gener és el següent:

FINS AL 20 DE GENER:

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Desembre 2015. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • Quart trimestre 2015: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

IVA

 • Comunicació d’incorporacions en el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats: 039
 • Quart trimestre 2015: Serveis via electrònica: 368

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Desembre 2015: 430
 • Resum anual 2015: 480

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Octubre 2015. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Octubre 2015. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Desembre 2015: 548, 566, 581
 • Desembre 2015: 570, 580
 • Quart trimestre 2015: 521, 522, 547
 • Quart trimestre 2015. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Quart trimestre 2015: 582
 • Quart trimestre 2015. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Desembre 2015. Grans empreses: 560
 • Quart trimestre 2015. Llevat de grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2015. Autoliquidació anual: 584, 585
 • Tercer quadrimestre 2015. Autoliquidació: 587

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Quart trimestre 2015: 595
 • Any 2015. Declaració anual d’operacions: 596
Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació:Agència tributària.
Font imatge: Pixabay

Calendari Fiscal Maig 2015

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de Maig és el següent:

FINS AL 20 DE MAIG:

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Abril 2015. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

 •  Abril 2015. Autoliquidació: 303
 • Abril 2015. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Abril 2015. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Abril 2015. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Abril 2015. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Abril 2015. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Abril 2015: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Febrer 2015. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Febrer 2015. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2015. Grans empreses: 560
 • Abril 2015: 548, 566, 581
 • Abril 2015: 570, 580
 •  Primer trimestre 2015. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Primer trimestre 2015. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

Els destinataris registrats, fins i tot ocasionals, representants fiscals i receptors autoritzats, s’utilitzaran com a declaració d’operacions el model: 510

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2015. Pagament fraccionat: 583
 • Primer quadrimestre 2015. Autoliquidació: 587
Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay