Calendari fiscal. Assessoria fiscal girona

RENDA
Pagaments fraccionats renda

 • Quart trimestre 2015.
 • Estimació directa: 130
 • Estimació objectiva: 131

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2015: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

IVA

 • Desembre 2015. Autoliquidació: 303
 • Desembre 2015. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Desembre 2015. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Desembre 2015. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Desembre 2015. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Desembre 2015 (o any 2015). Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Quart trimestre 2015. Autoliquidació: 303
 • Quart trimestre 2015. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Quart trimestre (o any 2015). Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Quart trimestre 2015. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Resum anual 2015: 390
 • Sol·licitud de devoluciónrecargo d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341
 • Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial per a 2016 i següents, si s’inici l’activitat en l’últim trimestre de 2015: 036/037
 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D’ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

 • Resum anual 2015: 165

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

 • Declaració anual 2015: 181

DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

 • Declaració anual 2015: 182

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ADQUISICIONS I ALIENACIONS D’ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA

 • Declaració anual 2015: 187

OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

 • Declaració anual d’operacions amb Lletres del Tresor 2015: 192
 • Declaració anual 2015: 198
Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació:Agència tributària.
Font imatge: Pixabay
0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta