Entradas

Si ha arribat el moment de contractar un treballador us haureu de posar al dia de tots els tràmits legals que us corresponen com a empresari.

En primer lloc, hi ha dos passos previs que només s’apliquen en determinades circumstàncies:

En el cas de que siguis un empresari que no hagi contractat mai personal has de fer la inscripció com empresari a la Seguretat Social. El primer que hauràs de fer serà sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, a través de les direccions provincials o de les corresponents administracions, la teva inscripció com a empresari en el Sistema de la Seguretat Social.

En el cas de què el treballador mai hagi estar contractat has d’afiliar el treballador: És a dir, has d’obtenir el nombre d’afiliació a la Seguretat Social per a aquells treballadors que són contractats per primera vegada a la vida.

I en segon lloc, hi ha tres passos obligatoris en totes les contractacions:

Altes, baixes i variacions de dades de treballadors: Estaràs obligat a comunicar, dins dels terminis establerts a l’efecte, les altes, les baixes i les variacions de dades dels treballadors que vagin a iniciar una activitat laboral al teu servei o que cessin en aquesta.

Presentació dels contractes en el Servei Públic d’Ocupació Estatal: Hauràs de registrar els contractes en el SEPE en un termini de 10 dies des de l’alta.

Pagaments de les cotitzacions a la Seguretat Social: Hauràs de mantenir l’alta dels teus treballadors mentre no s’extingeixi la relació laboral i efectuar l’ingrés de les quotes previstes en les nòmines dels treballadors.

Esperem que us hagi ajudat, si necessiteu més informació només ens heu de contactar a info@smvassessoria.com, estarem encantats de donar-vos un cop de mà.

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Infoautonomos
Font imatge: Pixabay

El passat 25 de febrer, el Govern va posar en marxa una mesura que consisteix en el fet que totes aquelles empreses i autònoms que vulguin contractar un nou treballador de forma estable, només cotitzaran a la Seguretat Social per contingències comunes 100 euros al mes, durant els primers 24 mesos, tot i que les empreses de menys de deu treballadors poden beneficiar-se de dotze mesos addicionals, un cop transcorreguts els primers 24 mesos.

En vista de què la implantació d’aquesta mesura ha suposat un increment de la contractació de 177.731 treballadors, el Govern ha aprovat un Reial Decret de Llei pel que es prorroga la vigència d’aquesta mesura fins al 31 de març del 2015.

Qui es pot acollir i amb quines condicions?

  • Les empreses o autònoms que s’acullen a aquesta mesura, estan obligats a mantenir, com a mínim, el nivell d’ocupació creat durant el període d’aplicació de la reducció.
  • Es podran acollir totes aquelles empreses o autònoms que no hagin realitzat acomiadaments disciplinaris o per causes objectives, declarats improcedents, o acomiadaments col·lectius en els sis mesos anteriors a la data de celebració del contracte.
  • S’ha de mantenir el nivell o total d’ocupació i el nivell d’ocupació indefinida durant els tres anys següents del contracte, ja que en el cas contrari hauran de reintegrar totalment o parcialment les quantitats que s’han estalviat.
  • Si incompleixen el primer any, hauran d’ingressar la totalitat de la reducció, si incompleixen el segon any, hauran d’ingressar el 50% i si incompleixen el tercer any, hauran d’ingressar el 33%.
  • No podran acollir-se a la reducció totes aquelles empreses o autònoms que hagin estat sancionades per incompliments de la legislació social en els últims dos anys.
  • Tampoc es podran acollir totes aquelles empreses que hagin estat sancionades per no donar d’alta a treballadors en la Seguretat Social.
  • Aquesta reducció no és compatible amb cap altra bonificació de la Seguretat Social.
Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font imatge: Pixabay