gestor girona

El passat 6 d’abril va començar la temporada de rendes, els contribuents ja podem descarregar l’esborrany, comprovar que tot és correcte i si s’escau confirmar i presentar la renda, tot i això hem de tenir cura i revisar tot correctament junt amb la documentació que necessitem comprovar.

Us facilitem un llistat dels documents que heu de tenir a punt a l’hora de revisar l’esborrany o bé a l’hora de portar la documentació al gestor que ens fa la renda.

Document Nacional d’Identitat (original de la persona que acudeix a la cita) i números de DNI dels membres de la unitat familiar (inclosos els fills a partir de 14 anys) i descendents i/o ascendents amb dret a deducció.

El número de compte del Banc o Caixa d’Estalvis (20 dígits) en què domiciliar la devolució o l’ingrés (Codi IBAN)

Referències cadastrals dels immobles de la seva propietat o en els que visqui de lloguer o en altres circumstàncies llevat que ja figurin en l’esborrany.
*La Referència Cadastral està en el rebut de l’IBI. També es pot obtenir per Internet: www.sedecatastro.gob.es o trucant al 902.37.36.35.

Rendiments del treball:

El certificat de retencions, el facilita l’empresa/es per la qual es treballa, i reflecteix els imports dels ingressos (rendiments del treball), retencions practicades i despeses en seguretat social, així com dietes i indemnitzacions, etc.
Si s’està afiliat a algun sindicat, partit polític i/o col·legi professional, haurà de lliurar el document en què certifiqui la quantitat lliurada.

Rendiments de capital mobiliari: (documentació bancària)

És que s’obté de l'(s) entitat (s) financera (es) (banc o caixa d’estalvis). Normalment s’envia per correu al seu domicili. Facilita com a mínim les següents dades:

– Saldo mitjà de l’últim trimestre
– Saldo a 31 de desembre de cada any
– Import Hipoteca
– Capital Pendent d’amortitzar a 31 de desembre
– Capital i Interessos pagats per hipoteca
– Interessos abonats
– Retenció practicada sobre els interessos abonats.
– Certificats d’entitats financeres i d’assegurances, contractes, rebuts de despeses, etc., llevat que figurin en l’esborrany o en les dades fiscals.

Rendiments del capital immobiliari:

Relació i justificants d’ingressos (contractes) i despeses deduïbles (factures). No oblidi el rebut de l’IBI dels immobles arrendats i dels no arrendats, ja que tributen com a rendiment.

Guanys Patrimonials:

Per venda de l’habitatge habitual:
– Dates d’adquisició i transmissió
– Imports reals de compra i venda, despeses i tributs de la compra i venda
– Còpia de les declaracions dels exercicis en què es va practicar deduccions per l’habitatge transmès
– Dades de préstecs hipotecaris i el capital pendent d’amortitzar a data de venda

Per vendes d’accions, immobles o altres béns, fons d’inversió, premis, etc.:
– Dates d’adquisició i transmissió. Imports reals, despeses i tributs de compra i venda
– Certificats de fons d’inversió
– Premis

Per subvencions percebudes (habitatge, vehicle …):
Si s’ha rebut alguna subvenció ja sigui estatal o de la comunitat autònoma per compra d’habitatge habitual de VPO o habitatge LLIURE, la carta de concessió de la subvenció. Si s’ha entrat en el plà PIVE per a la compra d’un vehicle.

Rediments d’activitats econòmiques en mòduls:

Documents acreditatius dels elements o paràmetres de l’activitat utilitzats durant l’any (segons l’activitat: per exemple, personal empleat, consum d’energia elèctrica, superfície del local, potència fiscal del vehicle, ingressos, llibres de béns d’inversió, etc.).

Rediments d’activitats econòmiques:

Documents acreditatius de l’activitat econòmica corresponents a ingressos i despeses i còpia dels impostos presentats en aquest concepte durant l’exercici. (Model 303, Model 390, Model 130, Model 184 (aquest últim, en cas de comunitat de béns.).

Deduccions:

Documents justificatius per lloguer d’habitatge: NIF de l’arrendador i quantitats pagades pel lloguer, referència catastral de l’immoble i certificat d’empadronament.
Documents justificatius per adquisició d’habitatge habitual: Documentació bancària acreditativa del pagament de l’hipoteca, escriptura d’adquisició de la finca i escriptura de la hipoteca.
Altres deduccions: Justificants de donacions, aportacions a plans de pensions, maternitat, etc.

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres fent click aquí.

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: SMV Assessoria
Font imatge: Pixabay
0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta