Entradas

L’Agència Tributària té un termini màxim de sis mesos per a realitzar la devolució als contribuents.

La Llei d’IRPF estableix que les devolucions s’han de fer abans del 31 de desembre de 2017 per als contribuents amb resultat negatiu, és a dir, que la declaració de la Renda els surt a retornar, des que acaba el termini de presentació de les declaracions (el 30 de juny), o des de la data de la presentació si la declaració va ser presentada fora de termini, per practicar, si escau, la liquidació provisional, que confirmi o rectifiqui l’import de la devolució sol·licitada pel contribuent.

Encara no saps res?

És habitual el retard del pagament per tenir deduccions que abans no es tinguessin com a naixement per fill, en ampliar els mínims familiars i personals, per deducció de lloguer (que desapareix en 2015 per als inquilins); també els guanys o pèrdues patrimonials en vendre un habitatge o resultat d’herències. O també per haver incorregut en despeses d’un habitatge que tinguéssim llogada i que hagin estat superiors als ingressos.

Si és dels contribuents que no ha rebut encara la devolució sàpiga que pot consultar l’estat de la seva declaració de la renda a la pàgina web d’Hisenda, a l’apartat ‘Consulta Devolució’.

D’acord amb la situació en la qual es troba el seu expedient a l’apartat “Estat de Tramitació” poden aparèixer diferents missatges: “La seva declaració s’està tramitant”, “La seva declaració s’està comprovant”, “La seva declaració ha estat tramitada pels òrgans de gestió Tributària, estimant-se conforme la devolució sol·licitada per vostè”, etcètera. Quan Hisenda realitza les comprovacions corresponents i la declaració sigui correcta, apareixerà el missatge indicant quan serà la data aproximada en què es realitzarà la devolució.

Què passa si a l’estat de tramitació posa “A la seva declaració hi ha incidències que han de ser contrastades…” ?

Si aquest és el missatge que li apareix al seu expedient, Hisenda li permet a través de l’esmentat sistema Verifica accelerar -o no- el pagament de la devolució.

És una espècie de sistema en línia de conciliació només per als contribuents amb incidències en la seva renda i sempre que no declaressin activitats econòmiques en estimació directa (els treballadors per compte d’altri, tindrien accés, per exemple, si aquesta és la seva única font d’ingressos). Per accedir-hi cal de nou anar a consultar Devolució, accedir a l’expedient i entrar en l’opció Verifica (Correcció automàtica de declaracions). Aquí, se l’informa de les incidències i la possibilitat d’acceptar o no l’import minorat que li surt a Hisenda, respecte al declarat en la renda pel contribuent.

Si s’accepta aquest menor import, l’Agència Tributària afirma que s’accelera el pagament corresponent. És un procés de verificació on l’usuari avança en diverses pantalles del sistema fins aconseguir data de pagament via notificació.

No obstant això, el procés Verifica es pot interrompre (no donar-li la raó a Hisenda). Això permet optar per la comprovació tradicional de l’expedient; és a dir que l’Administració mogui fitxa i requereixi la pertinent documentació per la via habitual.

En aquest cas -Incidència i desacord amb Hisenda-, a més del supòsit ja esmentat en què la devolució s’està tramitant, el contribuent pot optar per realitzar una consulta presencial a la seva Administració d’Hisenda.

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Expansión.com y Finanzas.com
Font imatge: Pixabay

Calendari Fiscal Maig 2017

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de maig és el següent:

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL
Primer trimestre 2017. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Fins al 2 de maig
NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL
Primer trimestre 2017. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Des de l’11 de maig fins al 30 de juny.
RENDA
Presentació en entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l’AEAT de la declaració anual 2016: D-100
Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins al 26 de juny.

Fins al 22 de maig

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Abril 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

 • Abril 2017. Autoliquidació: 303
 • Abril 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Abril 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
 • Abril 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Abril 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Abril 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Abril 2017: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Febrer 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Febrer 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2017: 548, 566, 581
 • Abril 2017: 570, 580
 • Primer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Primer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Abril 2017. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 583
 • Primer quadrimestre 2017. Autoliquidació: 587

Fins al 31 de maig

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L’ÀMBIT DE L’ASSISTÈNCIA MÚTUA

 • Any 2016: 289

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES NORD-AMERICANES

 • Any 2016: 290
Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay

El passat 6 d’abril va començar la temporada de rendes, els contribuents ja podem descarregar l’esborrany, comprovar que tot és correcte i si s’escau confirmar i presentar la renda, tot i això hem de tenir cura i revisar tot correctament junt amb la documentació que necessitem comprovar.

Us facilitem un llistat dels documents que heu de tenir a punt a l’hora de revisar l’esborrany o bé a l’hora de portar la documentació al gestor que ens fa la renda.

Document Nacional d’Identitat (original de la persona que acudeix a la cita) i números de DNI dels membres de la unitat familiar (inclosos els fills a partir de 14 anys) i descendents i/o ascendents amb dret a deducció.

El número de compte del Banc o Caixa d’Estalvis (20 dígits) en què domiciliar la devolució o l’ingrés (Codi IBAN)

Referències cadastrals dels immobles de la seva propietat o en els que visqui de lloguer o en altres circumstàncies llevat que ja figurin en l’esborrany.
*La Referència Cadastral està en el rebut de l’IBI. També es pot obtenir per Internet: www.sedecatastro.gob.es o trucant al 902.37.36.35.

Rendiments del treball:

El certificat de retencions, el facilita l’empresa/es per la qual es treballa, i reflecteix els imports dels ingressos (rendiments del treball), retencions practicades i despeses en seguretat social, així com dietes i indemnitzacions, etc.
Si s’està afiliat a algun sindicat, partit polític i/o col·legi professional, haurà de lliurar el document en què certifiqui la quantitat lliurada.

Rendiments de capital mobiliari: (documentació bancària)

És que s’obté de l'(s) entitat (s) financera (es) (banc o caixa d’estalvis). Normalment s’envia per correu al seu domicili. Facilita com a mínim les següents dades:

– Saldo mitjà de l’últim trimestre
– Saldo a 31 de desembre de cada any
– Import Hipoteca
– Capital Pendent d’amortitzar a 31 de desembre
– Capital i Interessos pagats per hipoteca
– Interessos abonats
– Retenció practicada sobre els interessos abonats.
– Certificats d’entitats financeres i d’assegurances, contractes, rebuts de despeses, etc., llevat que figurin en l’esborrany o en les dades fiscals.

Rendiments del capital immobiliari:

Relació i justificants d’ingressos (contractes) i despeses deduïbles (factures). No oblidi el rebut de l’IBI dels immobles arrendats i dels no arrendats, ja que tributen com a rendiment.

Guanys Patrimonials:

Per venda de l’habitatge habitual:
– Dates d’adquisició i transmissió
– Imports reals de compra i venda, despeses i tributs de la compra i venda
– Còpia de les declaracions dels exercicis en què es va practicar deduccions per l’habitatge transmès
– Dades de préstecs hipotecaris i el capital pendent d’amortitzar a data de venda

Per vendes d’accions, immobles o altres béns, fons d’inversió, premis, etc.:
– Dates d’adquisició i transmissió. Imports reals, despeses i tributs de compra i venda
– Certificats de fons d’inversió
– Premis

Per subvencions percebudes (habitatge, vehicle …):
Si s’ha rebut alguna subvenció ja sigui estatal o de la comunitat autònoma per compra d’habitatge habitual de VPO o habitatge LLIURE, la carta de concessió de la subvenció. Si s’ha entrat en el plà PIVE per a la compra d’un vehicle.

Rediments d’activitats econòmiques en mòduls:

Documents acreditatius dels elements o paràmetres de l’activitat utilitzats durant l’any (segons l’activitat: per exemple, personal empleat, consum d’energia elèctrica, superfície del local, potència fiscal del vehicle, ingressos, llibres de béns d’inversió, etc.).

Rediments d’activitats econòmiques:

Documents acreditatius de l’activitat econòmica corresponents a ingressos i despeses i còpia dels impostos presentats en aquest concepte durant l’exercici. (Model 303, Model 390, Model 130, Model 184 (aquest últim, en cas de comunitat de béns.).

Deduccions:

Documents justificatius per lloguer d’habitatge: NIF de l’arrendador i quantitats pagades pel lloguer, referència catastral de l’immoble i certificat d’empadronament.
Documents justificatius per adquisició d’habitatge habitual: Documentació bancària acreditativa del pagament de l’hipoteca, escriptura d’adquisició de la finca i escriptura de la hipoteca.
Altres deduccions: Justificants de donacions, aportacions a plans de pensions, maternitat, etc.

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres fent click aquí.

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: SMV Assessoria
Font imatge: Pixabay