En els articles que trobareu a assessoria comptable, parlarem de totes aquelles novetats que puguin afectar a la nostre empresa a nivell de comptabilitat per poder portar la teva empresa al dia.

Segur que moltes vegades t’has trobat en la situació de què has de modificar una factura que prèviament ja has emès… doncs bé, en aquest post t’expliquem com pots fer una factura rectificativa i quines dades ha de tenir.

Una factura rectificativa es tracta d’un document que serveix per modificar una factura que ja hem emès, ja sigui perquè hi havia un error, perquè volem retornar una mercaderia, perquè falta alguna dada, etc.
El primer que hem de tenir en compte és que la factura original ha de mantenir-se intacta perquè la factura rectificativa es pugui donar per vàlida. En cap cas hem de fer els canvis sobre la factura original, sempre haurem de crear una nova factura amb una numeració diferent.

Les dades que ha de tenir una factura rectificativa són les següents:

– Títol identificatiu: Factura rectificativa o abonament
– Número diferent de la factura original.
– El concepte de factura ha de ser el següent: Número de la factura original i la data d’emissió i el motiu de la rectificació.

– L’import final de la factura ha d’estar en negatiu.

El termini per presentar una factura rectificativa pot variar depenent del cas, en el cas que es volgués fer una factura rectificativa per recuperar l’iva tenim un termini màxim de 6 mesos, en el cas que sigui una modificació recomanem que es faci en el moment en què ens adonem que s’ha de fer un canvi.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al següent e-mail: info@smvassessoria.com

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font imatge: Pixabay

El tancament comptable és un moment crucial per les empreses, ja que les partides comptables han d’estar perfectament conciliades i revisades.

Tancar l’any amb partides conciliatòries pendents, o amb errors en saldos, ens portarà a què l’error arrossegui, sent cada vegada més difícil de localitzar.

El més important, és gestionar d’una manera adequada, el temps de cara al tancament per evitar fer aquest pas d’una manera precipitada, que pugui implicar errors que ens obliguin a presentar declaracions complementàries, o arrossegaments que siguin difícils de localitzar en tancaments futurs. És per això que volem compartir amb vosaltres 6 passos que s’han de donar prèviament al tancament ja tingui aquest un caràcter mensual, trimestral i obligatòriament anual.

1. Conciliació bancària
El fet de tancar amb la conciliació bancària realitzada, fa possible que la nostra comptabilitat reflecteixi els saldos reals en els nostres bancs, amb la qual cosa la tresoreria en el nostre balanç reflectirà la realitat.

2. Saldos de clients i proveïdors
Els saldos de clients i proveïdors han de correspondre a la realitat. Molts programes incorporen mòduls que vinculen la gestió a la comptabilitat, amb la qual cosa qualsevol moviment registrat a la gestió, és automàticament registrat a la comptabilitat. Si no disposem d’aquestes eines haurem de llistar un balanç de sumes i saldos dels comptes i puntejar per comprovar que els saldos registrats s’ajusten a la realitat. Amb aquest repàs, també obtindrem amb exactitud els saldos pendents de pagament amb els nostres proveïdors i els imports pendents de cobrament amb els nostres clients i adequar d’aquesta manera la disponibilitat dels nostres recursos en tresoreria per l’anàlisi de la viabilitat financera de la nostra empresa.

3. Comprovació de despeses i ingressos
Tot i que els programes de gestió, tal com hem comentat en el punt anterior, ho automatitzen, sempre hi ha despeses que hem d’introduir manualment, el que comporta que la possibilitat de fer errors augmenti, per tant, haurem de revisar les despeses i els ingressos, fent una projecció mensual i comparant amb mesos anteriors per tal d’advertir alteracions susceptibles de revisió. Amb aquesta comprovació obtindrem una idea fidel de l’import a pagar en l’Impost de Societats presentat al mes de juliol.

4. Conciliació de determinats comptes de deute a curt termini
La conciliació en comptes com ara els deutes per efectes comercials descomptats, pòlisses de crèdit, i fins i tot comptes amb socis a curt termini, és important principalment per dos motius:
– El primer és poder disposar d’una informació que representi la imatge fidel en el nostre balanç, ja que si posteriorment elaborarem un informe d’Estats Financers, els saldos d’origen s’han de correspondre amb la realitat, si no les eines emprades poden obtenir unes dades distorsionades.
– El segon motiu, és que aquesta informació sigui una possible font de consulta, és a dir, que puguem tenir plena certesa que, en cas de voler comprovar que part de la nostra pòlissa de descompte de pagarés tenim encara disponible, o que nivell de disposició de pòlissa de crèdit existeix avui dia, puguem emprar la informació sense por a errors.

5. Conciliació de comptes amb Organismes Públics. (AEAT i Seguretat Social)
Per poder realitzar un tancament “net”, els tancaments anteriors també han de ser-ho, i per a això, el saldo dels comptes d’IVA tant repercutit com suportat, en les dates dels tancaments posteriors ha de ser 0. En cas de localitzar alguna diferència o saldo d’arrossegament, buscarem aquest import en la nostra comptabilitat doncs amb gairebé total seguretat haurem comptabilitzat una factura en un període tancat. Igualment passa amb els comptes de Seguretat Social. Hi ha altres procediments que s’han de realitzar previs al tancament, com la comprovació tant d’IVA o Retencions amb les seves respectives bases.

6. Controlar la gestió del stock i l’ImmobilitzatDe cara al tancament de l’exercici és molt important (en el cas de tenir immobilitzat) fer les amortitzacions d’aquests béns, ja que pot influir d’una manera important en el resultat final de l’exercici, ja que en cas d’existir amortitzacions, augmentaran les despeses de la societat, i en aquest cas, alterarà el resultat de l’exercici.

Pel que fa a la gestió de l’inventari, una alteració dels nostres productes emmagatzemats destinats a la venda que no s’hagin fet efectius, pot generar un augment o disminució del resultat final de l’empresa. Per tant, és molt important tenir un control del stock dels nostres productes a data 31/12 per tal de fer els ajustos comptables corresponents que tindran efectes positius o negatius en el seu resultat.

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font imatge: Pixabay

Calendari Fiscal Març 2015

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de Març és el següent:

FINS AL 20 DE MARÇ:

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Febrer 2015. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

Febrer 2015. Autoliquidació: 303
Febrer 2015. Grup d’entitats, model individual: 322
Febrer 2015. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
Febrer 2015. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
Febrer 2015. Grup d’entitats, model agregat: 353
Febrer 2015. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impost sobre les primes d’assegurances

Febrer 2015: 430

Impostos especials de fabricació

Desembre 2014. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
Desembre 2014. Grans empreses: 561, 562, 563
Febrer 2015. Grans empreses: 560
Febrer 2015: 548, 566, 581
Febrer 2015: 570, 580

Els destinataris registrats, fins i tot ocasionals, representants fiscals i receptors autoritzats, s’utilitzaran com a declaració d’operacions el model: 510

FINS AL 31 DE MARÇ:

Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o de dèbit.
Any 2014: 170

Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document.

Any 2014: 171

Declaració informativa de valors, assegurances i rendes.
Any 2014: 189

Declaració anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes.

Any 2014: 290

Declaració anual de determinades rendes obtingudes per persones físiques residents en altres estats membres de la Unió Europea i en altres països i territoris amb els quals s’hagi establert un intercanvi d’informació.

Any 2014: 299

Impost sobre l’electricitat.

Any 2014: 513

Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger.
Any 2014: 720

Impost sobre hidrocarburs.

Any 2014. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
Any 2014. Relació anual de quilòmetres realitzats

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Feepick

Últimament s’està parlant molt de la facturació electrònica i de qui s’ha d’acollir a la nova normativa, doncs bé, aquí us presentem un petit resum per aclarir aquest tema per a tots aquells que tingueu dubtes.

Què és la factura electrònica?

La factura electrònica és l’equivalent digital i evolució de la tradicional factura en paper. A diferència d’aquesta, s’empren suports informàtics per al seu emmagatzematge en lloc d’un suport físic com és el paper.

Està regulada pel Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembre.

És important que distingim entre dos tipus de factura electrònica:

Factura en format estructurat:

Les factures en format estructurat contenen dades i poden ser generades automàticament pels sistemes informàtics de facturació de l’emissor i ser tramitades igualment de forma automatitzada pels sistemes informàtics de pagament i comptabilitat del receptor. Exemples de formats estructurats són els que utilitzen el llenguatge XML.

Factura en format no estructurat:

Les factures en format no estructurat consisteixen essencialment en una imatge, el que implica que el seu processament per poder ser introduïdes en els sistemes informàtics del receptor requereix una intervenció manual o un procés costós que no sol estar completament automatitzat, com el reconeixement òptic de caràcters (OCR). Entre aquestes tenim les factures en paper escanejades i els fitxers PDF…

Estic obligat?

El passat 15 de Gener va entrar en vigor una nova llei on s’obliga a tots aquells proveïdors de béns i serveis de les Administracions Públiques a facturar per imports superiors a 5.000 euros, mitjançant la factura electrònica.

Aquesta obligació afectarà els tres nivells de l’Administració de l’Estat:

 • Administració General de l’Estat (estatal).
 • Comunitats Autònomes (Autonòmica).
 • Administració Local (Ajuntaments, Diputacions provincials, consells insulars, etc.).
  I també a:
 • Organismes autònoms.
 • Universitats públiques.
 • Entitats de dret públic.
 • Òrgans constitucionals.
 • Mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

Per facilitar aquesta tasca, s’ha posat en funcionament el Punt General d’Entrada de Factures de l’Administració General de l’Estat (FACE) , una plataforma en línia que permet presentar factures electròniques davant de qualsevol òrgan de l’Administració General de l’Estat (AGE) a través d’un únic punt. La normativa preveu la creació obligatòria per a cadascuna de les administracions públiques, estatal, autonòmica i local, de punts generals d’entrada de factures electròniques perquè els proveïdors puguin presentar i arribin electrònicament a l’òrgan administratiu al qual correspongui la seva tramitació i a l’oficina comptable competent. D’aquesta manera hi hauria un punt general d’entrada de factures electròniques per cada nivell administratiu

Si estàs afectat per la nova normativa i vols més informació, fes click aquí: Facturació electrònica

Té avantatges?

La factura electrònica contribueix a la modernització de l’economia i al desenvolupament de la Societat de la Informació, ja que ens aporta diversos beneficis, tals com:

 • Escurçar els cicles de tramitació, inclòs el cobrament.
 • Reduir errors humans.
 • Eliminar costos d’impressió i enviament postal.
 • Facilitar un accés més ràpid, àgil i fàcil a les factures emmagatzemades.
 • Reduir dràsticament l’espai necessari per al seu emmagatzematge.
 • Millorar el servei al client.
 • Eliminar el consum de paper i el seu transport, amb el consegüent efecte positiu sobre el medi ambient.
 • Facilitar la lluita contra el frau.
 • Avantatges en l’àmbit organitzatiu.

Està clar que a major volum de factures emeses, obtindran millors resultats, en el cas de les empreses on el volum sigui menor s’ha de considerar la conveniència o no d’aquest tipus de facturació.

Té inconvenients? Quina acceptació està tenint?

A data d’avui, tot i que, com hem vist, és un sistema que pot aportar molts beneficis organitzatius entre clients i proveïdors, trobem forces barreres d’entrada i forces dubtes que és plantegen els empresaris:

 • Desconfiança ja que al dependre tot de sistemes informàtics els crea una inseguretat.
 • Por a la pèrdua de llocs de treball, on una màquina ocupi el lloc d’una persona en plantilla.
 • No tots els proveïdors i clients estaran disposats a assumir el sistema de facturació electrònica, pel que s’hauran de tenir implementats dos sistemes de facturació.
 • La dificultat de gestió per a totes aquelles empreses on es rebin factures a nom de diversos departaments.
Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font imatge: Pixabay