El model 111 és el model trimestral pel qual les empreses i autònoms declaren i ingressen les retencions que han practicat durant el trimestre a treballadors, a professionals o a empresaris.

Aquest model l’ha de presentar qualsevol empresari, professional o societat que durant el trimestre o mes corresponent (serà mensual per a Grans Empreses) hagin retingut (descomptat) part dels imports corresponents a nòmines d’empleats, a factures de professionals, a factures de compra d’algunes activitats, i altres casos més infreqüents.

Casos en els quals hem d’aplicar la retenció:

  • Rendiments del treball, com les nòmines o liquidacions dels empleats.
  • Rendiments que siguin contraprestació d’activitats econòmiques: professionals (serveis d’un gestor, advocat o notari, per exemple), agrícoles, ramaderes i forestals, o activitats empresarials en estimació objectiva (aquelles que es declaren per mòduls i que estan obligades a retenir gener 1%).
  • Rendiments procedents de la propietat intel·lectual i industrial, de la prestació de l’assistència tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines, o de subarrendament dels anteriors.
  • També dels rendiments procedents de la cessió del dret d’imatge.
  • Premis obtinguts després de participar en jocs, concursos o rifes.
  • Guanys patrimonials obtinguts per l’aprofitament forestal en muntanyes públiques.

Per a això caldrà notificar a Hisenda l’obligació de presentar el model 111 mitjançant la presentació prèvia o modificació de l’alta censal (model 036 o model 037).

Termini de presentació:

El model 111 s’ha de presentar dins dels 20 dies naturals posteriors al final de cada trimestre com indica el calendari fiscal, per tant, a l’abril, juliol, octubre i gener.

  • Primer trimestre: De l’1 al 20 d’abril, ambdós inclosos.
  • Segon trimestre: De l’1 al 20 de juliol, ambdós inclosos.
  • Tercer trimestre: De l’1 al 20 d’octubre, ambdós inclosos.
  • Quart trimestre: De l’1 al 20 de gener, ambdós inclosos.

Si el dia de finalització del termini coincideixi amb un dissabte, diumenge o festiu, el termini serà fins al següent dia hàbil.

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària, El Economista
Font imatge: Pixabay

Segur que moltes vegades t’has trobat en la situació de què has de modificar una factura que prèviament ja has emès… doncs bé, en aquest post t’expliquem com pots fer una factura rectificativa i quines dades ha de tenir.

Una factura rectificativa es tracta d’un document que serveix per modificar una factura que ja hem emès, ja sigui perquè hi havia un error, perquè volem retornar una mercaderia, perquè falta alguna dada, etc.
El primer que hem de tenir en compte és que la factura original ha de mantenir-se intacta perquè la factura rectificativa es pugui donar per vàlida. En cap cas hem de fer els canvis sobre la factura original, sempre haurem de crear una nova factura amb una numeració diferent.

Les dades que ha de tenir una factura rectificativa són les següents:

– Títol identificatiu: Factura rectificativa o abonament
– Número diferent de la factura original.
– El concepte de factura ha de ser el següent: Número de la factura original i la data d’emissió i el motiu de la rectificació.

– L’import final de la factura ha d’estar en negatiu.

El termini per presentar una factura rectificativa pot variar depenent del cas, en el cas que es volgués fer una factura rectificativa per recuperar l’iva tenim un termini màxim de 6 mesos, en el cas que sigui una modificació recomanem que es faci en el moment en què ens adonem que s’ha de fer un canvi.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al següent e-mail: info@smvassessoria.com

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font imatge: Pixabay