Importacions i exportacions, INTRASTAT 2015

La declaració Intrastat és tracta d’un resum informatiu de les operacions intracomunitàries tant de introducció com d’expedició de mercaderies. Es presenta amb una periodicitat mensual dins dels dotze primers dies naturals del mes següent al que es van realitzar les operacions objectes de declaració. S’ha d’informar de cada tipus de mercaderia, del seu corresponent codi intrastat, el país de procedència o de destí i el valor del producte (entre d’altres dades).

El llindar d’emempció, és el que s’anomena el Llindar de INTRASTAT i que a partir de l’any 2015 està fixat en 400.000 euros indefinidament. Enguany ha sofert un increment considerable, ja que fins 31 desembre 2014 era de 250.000 euros.

En el flux d’Introducció, estan dispensats de la presentació de la declaració estadística INTRASTAT, els operadors que hagin realitzat introduccions intracomunitàries on l’import facturat en l’any precedent no hagués superat la quantitat de 400.000 euros.

En el flux d’Expedició, estan dispensats de presentar la declaració estadística INTRASTAT, els operadors que hagin realitzat expedicions intracomunitàries l’import facturat en l’any precedent no hagués superat la xifra de 400.000 euros.

Per tant, queden obligats a l’emplenament i presentació de la Declaració INTRASTAT, els operadors que haguessin arribat en les seves operacions intracomunitàries a un import facturat de 400.000 euros en l’exercici precedent o al corrent i en un o en els dos fluxos.

Per al càlcul dels 400.000 euros es prendrà l’import consignat en les factures corresponents en euros, sempre que s’ajusti a la base imposable a efectes d’IVA.

Codi INTRASTAT CN8 per al 2015

Els codis INTRASTAT CN8 o nomenclatura combinada és la classificació usada en la Unió Europea per recollir i processar dades de comerç exterior. L’objecte d’aquesta classificació és establir un sistema de classificació duanera de mercaderies a nivell comunitari, que reculli la totalitat de productes objecte de transacció internacional i que a més tinguin unes dimensions físiques. Es tracta d’un codi de màxim 8 dígits en què es classifiquen les diferents mercaderies.
Cada any la Comissió Europea aprova i publica en el Diari Oficial de la Unió Europea els codis INTRASTAT CN8 que estaran vigents l’any natural immediatament posterior.

Si vols consultar el Codi CN8 d’algun producte que hagis venut o importat a la Unió Europea i hagis de declarar en el INTRASTAT, pot comprovar el codi fent click aquí.

Per qualsevol dubte, estem a la vostra disposició.

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font imatge: Pixabay
0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta