Entradas

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de gener és el següent:

Fins al 2 de gener

 • Renda
 • IVA

Fins al 22 de gener

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de De
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó

Fins al 30 de gener

 • Renda
 • IVA

Fins al 31 de gener

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Declaració informativa de certificacions indivicuales emeses als socis o partícips d’Entitats de nova o recent creació
 • Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
 • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
 • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
 • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes
 • Declaració informativa d’adquiisiciones i alienacions d’accions i participacions en Insitituciones d’inversió col·lectiva
 • Operacions amb actius financers
 • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay

L’Agència Tributària té un termini màxim de sis mesos per a realitzar la devolució als contribuents.

La Llei d’IRPF estableix que les devolucions s’han de fer abans del 31 de desembre de 2017 per als contribuents amb resultat negatiu, és a dir, que la declaració de la Renda els surt a retornar, des que acaba el termini de presentació de les declaracions (el 30 de juny), o des de la data de la presentació si la declaració va ser presentada fora de termini, per practicar, si escau, la liquidació provisional, que confirmi o rectifiqui l’import de la devolució sol·licitada pel contribuent.

Encara no saps res?

És habitual el retard del pagament per tenir deduccions que abans no es tinguessin com a naixement per fill, en ampliar els mínims familiars i personals, per deducció de lloguer (que desapareix en 2015 per als inquilins); també els guanys o pèrdues patrimonials en vendre un habitatge o resultat d’herències. O també per haver incorregut en despeses d’un habitatge que tinguéssim llogada i que hagin estat superiors als ingressos.

Si és dels contribuents que no ha rebut encara la devolució sàpiga que pot consultar l’estat de la seva declaració de la renda a la pàgina web d’Hisenda, a l’apartat ‘Consulta Devolució’.

D’acord amb la situació en la qual es troba el seu expedient a l’apartat “Estat de Tramitació” poden aparèixer diferents missatges: “La seva declaració s’està tramitant”, “La seva declaració s’està comprovant”, “La seva declaració ha estat tramitada pels òrgans de gestió Tributària, estimant-se conforme la devolució sol·licitada per vostè”, etcètera. Quan Hisenda realitza les comprovacions corresponents i la declaració sigui correcta, apareixerà el missatge indicant quan serà la data aproximada en què es realitzarà la devolució.

Què passa si a l’estat de tramitació posa “A la seva declaració hi ha incidències que han de ser contrastades…” ?

Si aquest és el missatge que li apareix al seu expedient, Hisenda li permet a través de l’esmentat sistema Verifica accelerar -o no- el pagament de la devolució.

És una espècie de sistema en línia de conciliació només per als contribuents amb incidències en la seva renda i sempre que no declaressin activitats econòmiques en estimació directa (els treballadors per compte d’altri, tindrien accés, per exemple, si aquesta és la seva única font d’ingressos). Per accedir-hi cal de nou anar a consultar Devolució, accedir a l’expedient i entrar en l’opció Verifica (Correcció automàtica de declaracions). Aquí, se l’informa de les incidències i la possibilitat d’acceptar o no l’import minorat que li surt a Hisenda, respecte al declarat en la renda pel contribuent.

Si s’accepta aquest menor import, l’Agència Tributària afirma que s’accelera el pagament corresponent. És un procés de verificació on l’usuari avança en diverses pantalles del sistema fins aconseguir data de pagament via notificació.

No obstant això, el procés Verifica es pot interrompre (no donar-li la raó a Hisenda). Això permet optar per la comprovació tradicional de l’expedient; és a dir que l’Administració mogui fitxa i requereixi la pertinent documentació per la via habitual.

En aquest cas -Incidència i desacord amb Hisenda-, a més del supòsit ja esmentat en què la devolució s’està tramitant, el contribuent pot optar per realitzar una consulta presencial a la seva Administració d’Hisenda.

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Expansión.com y Finanzas.com
Font imatge: Pixabay

Una de les claus d’èxit dels empresaris i fins i tot els autònoms és comptar amb un bon assessorament legal.

La majoria d’empreses està d’acord que no és rendible tenir problemes fiscals, laborals ni jurídics. Per això, per no assumir problemes és important estar el dia de totes les normatives vigents i canvis legislatius.

És fonamental conèixer i preveure les implicacions i riscos derivats de les aplicacions de la normativa actual, d’aquesta manera es pot tenir un control de l’empresa i ser més àgil i resolutiu a la presa de decisions. Leer más

Al llarg de l’any és important que anem analitzant quina és la situació del nostre negoci a en l’àmbit fiscal. A vegades el no fer aquest seguiment pots arribar a final d’any amb una situació de descontrol que et pot fer que hagis de pagar més del compte, perdre deduccions o tenir problemes en el moment de realitzar la declaració, a l’any següent.

Encara que al llarg de l’any no hagis fet un seguiment detallat, ara aquestes setmanes finals es pot fer un repàs de la situació fiscal per aplicar mesures.
Destaquem els aspectes principals que es poden tenir en compte:

1.- Controlar els imports que hem pagat o estem pagant. El nostre sistema fiscal de guanys està basat a rebre els pagaments dels impostos per avançat. Aquests pagaments d’impostos són les retencions a compte que es mostren a les nòmines, a les factures o en els interessos de comptes i dipòsits. Actuen com a bestretes del que haurem de pagar, per això el que pot passar és que siguin insuficients en funció als nostres guanys, o del cas contrari que hàgim pagat una quantitat major i per aquest motiu, tinguem el dret que ens retornin aquesta part avançada.

Leer más

La declaració Intrastat és tracta d’un resum informatiu de les operacions intracomunitàries tant de introducció com d’expedició de mercaderies. Es presenta amb una periodicitat mensual dins dels dotze primers dies naturals del mes següent al que es van realitzar les operacions objectes de declaració. S’ha d’informar de cada tipus de mercaderia, del seu corresponent codi intrastat, el país de procedència o de destí i el valor del producte (entre d’altres dades).

El llindar d’emempció, és el que s’anomena el Llindar de INTRASTAT i que a partir de l’any 2015 està fixat en 400.000 euros indefinidament. Enguany ha sofert un increment considerable, ja que fins 31 desembre 2014 era de 250.000 euros.

En el flux d’Introducció, estan dispensats de la presentació de la declaració estadística INTRASTAT, els operadors que hagin realitzat introduccions intracomunitàries on l’import facturat en l’any precedent no hagués superat la quantitat de 400.000 euros.

En el flux d’Expedició, estan dispensats de presentar la declaració estadística INTRASTAT, els operadors que hagin realitzat expedicions intracomunitàries l’import facturat en l’any precedent no hagués superat la xifra de 400.000 euros.

Per tant, queden obligats a l’emplenament i presentació de la Declaració INTRASTAT, els operadors que haguessin arribat en les seves operacions intracomunitàries a un import facturat de 400.000 euros en l’exercici precedent o al corrent i en un o en els dos fluxos.

Per al càlcul dels 400.000 euros es prendrà l’import consignat en les factures corresponents en euros, sempre que s’ajusti a la base imposable a efectes d’IVA.

Codi INTRASTAT CN8 per al 2015

Els codis INTRASTAT CN8 o nomenclatura combinada és la classificació usada en la Unió Europea per recollir i processar dades de comerç exterior. L’objecte d’aquesta classificació és establir un sistema de classificació duanera de mercaderies a nivell comunitari, que reculli la totalitat de productes objecte de transacció internacional i que a més tinguin unes dimensions físiques. Es tracta d’un codi de màxim 8 dígits en què es classifiquen les diferents mercaderies.
Cada any la Comissió Europea aprova i publica en el Diari Oficial de la Unió Europea els codis INTRASTAT CN8 que estaran vigents l’any natural immediatament posterior.

Si vols consultar el Codi CN8 d’algun producte que hagis venut o importat a la Unió Europea i hagis de declarar en el INTRASTAT, pot comprovar el codi fent click aquí.

Per qualsevol dubte, estem a la vostra disposició.

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font imatge: Pixabay