SMV Assessoria Girona creiem que aprendre a controlar les despeses del teu negoci és una tasca vital per la supervivència de qualsevol empresa. Com que no hi ha cop fórmula secreta, és molt important que sigui el propi autònom o empresari el responsable de la gestió econòmica de la seva activitat.

1. Fes un excel amb totes les despeses fixes que tinguis cada mes, per exemple quota d’autònoms, lloguer d’oficina, etc i suma les despeses variables com per exemple material d’oficina, etc.
A final d’any tindràs un pressupost de despeses anuals del teu negoci. És recomanable que a més a més es revisi sí que les despeses no superin els ingressos.

2. Utilitza plantilles excel per poder sumar totes les despeses, descargar exemple aquí.

3. És important controlar que el pressupost no tingui moltes desviacions, seria bo no passar més enllà del 3% de l’import prevís.

4. Reprogramar les despeses previstes, si un mes s’ha gastat més del que es tenia determinat el mes següent intentar reduir costos en algun altre departament o activitat. És important intentar no allunyar-nos dels pressupostos anuals.

5. Intentar renegociar amb els teus proveïdors per a aconseguir millors preus pels seus serveis.

6. En el cas que tinguis treballadors, conscienciar-los que cal estalviar per augmentar l’eficiència de l’empresa.

D’aquesta manera serà més fàcil fer un balanç positiu de la teva empresa. És important tenir les despeses controlades, ja que t’ajuda a prendre consciència fer una bona gestió dels diners, i també et permet visualitzat tots els diners que necessites per cobrir costos anuals, per tant t’orienta a saber quants diners has d’ingressar per tenir una empresa.

 

Fonts de información:

http://ficprem.com/como-puedo-controlar-los-gastos-en-mi-empresa/

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Diari Cinco Días
Font imatge: Pixabay

És important saber amb exactitud que és el que ens podem desgravar i el que no com a autònoms, és per això que us deixem un llistat força entendor, publicat pel Diari Cinco Días, esperem que us sigui d’utilitat.

1. Habitatge (si és oficina). Si un autònom desenvolupa la seva activitat a casa pot deduir part de les despeses (lloguer, llum, gas, etc.) que això suposi per la part de superfície que utilitzi en l’activitat. Per exemple, si viu sol, podrà anotar fins al 50% de les despeses de l’immoble (se suposa que l’altra meitat de l’espai es dedica a viure); o si viu amb una altra persona, el 25%. Per poder beneficiar-se d’aquesta deducció ha d’haver donat d’alta prèviament la direcció on vagi a desenvolupar aquesta activitat en el cens d’empresaris a través del model 036.

2. Cotxe. El vehicle particular i les seves despeses associades (manteniment, combustible, assegurança, etc.) pot ser emprat en les tasques professionals de l’autònom. Només s’admet la deducció del 100% de la despesa associada a l’automòbil per als que es dediquin a activitats de transport: taxistes, transportistes, repartidors, missatgers, autoescoles, agents comercials, etcètera. Els assessors legals aconsellen deduir aquestes despeses només fins a un 50% si el vehicle en qüestió no és una furgoneta o un taxi. En cas que sigui de rènting es pot deduir el 100% de les quotes abonades durant l’any.

3. Transport públic. De la mateixa manera, els treballadors per compte propi poden desgravar les despeses de desplaçament en transport públic (avió, tren o taxi) i els d’estada en hotels i despeses de manutenció. És difícil que Hisenda accepti, per exemple, les despeses d’aquesta índole realitzats en cap de setmana, ja que costarà acreditar el caràcter professional dels mateixos. També resultarà complicat que s’accepti la roba com a material de treball si no porta l’anagrama del negoci.

4. Altres despeses. Material d’oficina, equips tècnics i tecnològics, consums d’explotació (mercaderies, matèries primeres, embalatges, etcètera) i arrendaments o cànons es compten entre les despeses més freqüents dels autònoms. Per poder deduir tots aquests conceptes cal tenir factures del seu pagament.

5. Personal. L’autònom pot desgravar les cotitzacions derivades de la contractació de treballadors. Així mateix, des de gener de 2015 també poden deduir-se el 50% de les aportacions per contingències comunes a les mutualitats de previsió fiscal. També entren aquí altres despeses relacionades amb el personal, com formació o indemnitzacions per rescissió de contracte.

6. Serveis professionals. Les minutes pagades a advocats, assessors legals, gestors, comptables, etcètera, també són deduïbles. El desemborsament en altres serveis externs, des innovació a publicitat i relacions públiques, entren en aquest epígraf.

7. Associacions i congressos. Les quotes de col·legis professionals, sindicats, subscripcions a revistes relacionades amb l’activitat professional o l’assistència a congressos són deduïbles.

8. Impostos. Són desgravables l’impost de béns immobles (IBI) del local si és d’ús exclusivament comercial, l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i altres tributs i recàrrecs no estatals. Així mateix, també entra l’IVA que no s’hagi desgravat prèviament en les declaracions trimestrals d’aquest tribut.

9. Despeses financeres i amortitzacions. L’autònom té dret a deduir-se els interessos de préstecs i crèdits, recàrrecs per ajornament de pagament de deutes i interessos de demora d’ajornaments dels pagaments a Hisenda. El mateix passa amb l’import del deteriorament o depreciació de les inversions contemplades com a immobilitzat material.

10. Assegurances. Les assegurances de salut del treballador i, si s’escau, cònjuge i fills, també són desgravables. Fins a 500 euros.

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Diari Cinco Días
Font imatge: Pixabay

És important saber amb exactitud que és el que ens podem desgravar i el que no com a autònoms, és per això que us deixem un llistat força entendor, publicat pel Diari Cinco Días, esperem que us sigui d’utilitat.

1. Habitatge (si és oficina). Si un autònom desenvolupa la seva activitat a casa pot deduir part de les despeses (lloguer, llum, gas, etc.) que això suposi per la part de superfície que utilitzi en l’activitat. Per exemple, si viu sol, podrà anotar fins al 50% de les despeses de l’immoble (se suposa que l’altra meitat de l’espai es dedica a viure); o si viu amb una altra persona, el 25%. Per poder beneficiar-se d’aquesta deducció ha d’haver donat d’alta prèviament la direcció on vagi a desenvolupar aquesta activitat en el cens d’empresaris a través del model 036.

2. Cotxe. El vehicle particular i les seves despeses associades (manteniment, combustible, assegurança, etc.) pot ser emprat en les tasques professionals de l’autònom. Només s’admet la deducció del 100% de la despesa associada a l’automòbil per als que es dediquin a activitats de transport: taxistes, transportistes, repartidors, missatgers, autoescoles, agents comercials, etcètera. Els assessors legals aconsellen deduir aquestes despeses només fins a un 50% si el vehicle en qüestió no és una furgoneta o un taxi. En cas que sigui de rènting es pot deduir el 100% de les quotes abonades durant l’any.

3. Transport públic. De la mateixa manera, els treballadors per compte propi poden desgravar les despeses de desplaçament en transport públic (avió, tren o taxi) i els d’estada en hotels i despeses de manutenció. És difícil que Hisenda accepti, per exemple, les despeses d’aquesta índole realitzats en cap de setmana, ja que costarà acreditar el caràcter professional dels mateixos. També resultarà complicat que s’accepti la roba com a material de treball si no porta l’anagrama del negoci.

4. Altres despeses. Material d’oficina, equips tècnics i tecnològics, consums d’explotació (mercaderies, matèries primeres, embalatges, etcètera) i arrendaments o cànons es compten entre les despeses més freqüents dels autònoms. Per poder deduir tots aquests conceptes cal tenir factures del seu pagament.

5. Personal. L’autònom pot desgravar les cotitzacions derivades de la contractació de treballadors. Així mateix, des de gener de 2015 també poden deduir-se el 50% de les aportacions per contingències comunes a les mutualitats de previsió fiscal. També entren aquí altres despeses relacionades amb el personal, com formació o indemnitzacions per rescissió de contracte.

6. Serveis professionals. Les minutes pagades a advocats, assessors legals, gestors, comptables, etcètera, també són deduïbles. El desemborsament en altres serveis externs, des innovació a publicitat i relacions públiques, entren en aquest epígraf.

7. Associacions i congressos. Les quotes de col·legis professionals, sindicats, subscripcions a revistes relacionades amb l’activitat professional o l’assistència a congressos són deduïbles.

8. Impostos. Són desgravables l’impost de béns immobles (IBI) del local si és d’ús exclusivament comercial, l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i altres tributs i recàrrecs no estatals. Així mateix, també entra l’IVA que no s’hagi desgravat prèviament en les declaracions trimestrals d’aquest tribut.

9. Despeses financeres i amortitzacions. L’autònom té dret a deduir-se els interessos de préstecs i crèdits, recàrrecs per ajornament de pagament de deutes i interessos de demora d’ajornaments dels pagaments a Hisenda. El mateix passa amb l’import del deteriorament o depreciació de les inversions contemplades com a immobilitzat material.

10. Assegurances. Les assegurances de salut del treballador i, si s’escau, cònjuge i fills, també són desgravables. Fins a 500 euros.

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Diari Cinco Días
Font imatge: Pixabay

Estàs en situació d’atur, tens ganes de començar una idea de negoci, però no estàs segur pels costos que suposa?
Doncs sabies que pots compatibilitzar l’atur i donar-te d’alta com a autònom? D’aquesta manera, pots inciar el teu negoci amb més seguretat econòmica.

Si sou perceptors de la prestació d’atur i voleu iniciar la vostra activitat laboral donant-vos d’alta d’autònom, podreu compatibilitzar la prestació mensual corresponent a l’atur amb el treball per compte propi. D’aquesta manera, constarieu com autònoms i així podrieu començar el vostre negoci sense perdre la prestació d’atur.

Els requisits principals són els següents:

– Es pot compatibilitzar la prestació amb ser autònom durant un màxim de 9 mesos o un temps inferior.
–  Sol·licitar la compatibilitat en el termini de 15 dies des de l’inici de l’activitat laboral.
–  Donar-se d’alta com a treballador per compte propi en l’àmbit individual o incorporar-se en una cooperativa o societat laboral de nova creació, mai es podrà compatibilitzar si la persona s’incorpora en una cooperativa de treball associat i societat laboral ja constituïdes o en una societat mercantil.

Sempre i quan, la persona s’aculli en les condicions citades podrà comptabilitzar i percebre el 100% de la quantitat de la prestació d’atur amb el descompte de l’IRPF i sense deducció de cotitzacions de la Seguretat Social.

Us compartim l’enllaç del Sepe on podreu trobar tota la informació.

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació:Agència tributària, SEPE
Font imatge: Pixabay