Entradas

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de desembre és el següent:

Fins al 20 de desembre
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Novembre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents
Exercici en curs:

 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Novembre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
 • Novembre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Novembre 2017: 430
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Setembre 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Setembre 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Novembre 2017: 548, 566, 581
  • Novembre 2017: 570, 580

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Novembre 2017. Grans empreses: 560
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Pagament fraccionat: 584
  • Any 2016. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  L’Agència Tributària té un termini màxim de sis mesos per a realitzar la devolució als contribuents.

  La Llei d’IRPF estableix que les devolucions s’han de fer abans del 31 de desembre de 2017 per als contribuents amb resultat negatiu, és a dir, que la declaració de la Renda els surt a retornar, des que acaba el termini de presentació de les declaracions (el 30 de juny), o des de la data de la presentació si la declaració va ser presentada fora de termini, per practicar, si escau, la liquidació provisional, que confirmi o rectifiqui l’import de la devolució sol·licitada pel contribuent.

  Encara no saps res?

  És habitual el retard del pagament per tenir deduccions que abans no es tinguessin com a naixement per fill, en ampliar els mínims familiars i personals, per deducció de lloguer (que desapareix en 2015 per als inquilins); també els guanys o pèrdues patrimonials en vendre un habitatge o resultat d’herències. O també per haver incorregut en despeses d’un habitatge que tinguéssim llogada i que hagin estat superiors als ingressos.

  Si és dels contribuents que no ha rebut encara la devolució sàpiga que pot consultar l’estat de la seva declaració de la renda a la pàgina web d’Hisenda, a l’apartat ‘Consulta Devolució’.

  D’acord amb la situació en la qual es troba el seu expedient a l’apartat “Estat de Tramitació” poden aparèixer diferents missatges: “La seva declaració s’està tramitant”, “La seva declaració s’està comprovant”, “La seva declaració ha estat tramitada pels òrgans de gestió Tributària, estimant-se conforme la devolució sol·licitada per vostè”, etcètera. Quan Hisenda realitza les comprovacions corresponents i la declaració sigui correcta, apareixerà el missatge indicant quan serà la data aproximada en què es realitzarà la devolució.

  Què passa si a l’estat de tramitació posa “A la seva declaració hi ha incidències que han de ser contrastades…” ?

  Si aquest és el missatge que li apareix al seu expedient, Hisenda li permet a través de l’esmentat sistema Verifica accelerar -o no- el pagament de la devolució.

  És una espècie de sistema en línia de conciliació només per als contribuents amb incidències en la seva renda i sempre que no declaressin activitats econòmiques en estimació directa (els treballadors per compte d’altri, tindrien accés, per exemple, si aquesta és la seva única font d’ingressos). Per accedir-hi cal de nou anar a consultar Devolució, accedir a l’expedient i entrar en l’opció Verifica (Correcció automàtica de declaracions). Aquí, se l’informa de les incidències i la possibilitat d’acceptar o no l’import minorat que li surt a Hisenda, respecte al declarat en la renda pel contribuent.

  Si s’accepta aquest menor import, l’Agència Tributària afirma que s’accelera el pagament corresponent. És un procés de verificació on l’usuari avança en diverses pantalles del sistema fins aconseguir data de pagament via notificació.

  No obstant això, el procés Verifica es pot interrompre (no donar-li la raó a Hisenda). Això permet optar per la comprovació tradicional de l’expedient; és a dir que l’Administració mogui fitxa i requereixi la pertinent documentació per la via habitual.

  En aquest cas -Incidència i desacord amb Hisenda-, a més del supòsit ja esmentat en què la devolució s’està tramitant, el contribuent pot optar per realitzar una consulta presencial a la seva Administració d’Hisenda.

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Expansión.com y Finanzas.com
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Octubre 2017 Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal d’octubre és el següent:

  Fins al 2 d’octubre
  IVA

  • Agost 2017. Autoliquidació: 303
  • Agost 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Agost 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353

  Fins al 20 d’octubre
  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Setembre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  • Tercer trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  Pagaments fraccionats Renda
  Tercer trimestre 2017:

  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

  Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no Residents
  Exercici en curs:

  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

  IVA

  • Setembre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
  • Setembre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Setembre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Tercer trimestre 2017. Autoliquidació: 303
  • Tercer trimestre 2017. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Tercer trimestre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Tercer trimestre 2017. Servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA Autoliquidació: 368
  • Tercer trimestre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Sol·licitud de devolució de recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341
  • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Setembre 2017: 430
  • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

   • Juliol 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
   • Juliol 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
   • Setembre 2017: 548, 566, 581
   • Setembre 2017: 570, 580
   • Tercer trimestre 2017: 521, 522, 547
   • Tercer trimestre 2017. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
   • Tercer trimestre 2017: 582
   • Tercer trimestre 2017. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

   Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

   IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

   • Setembre 2017. Grans empreses: 560
   • Tercer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 560

   IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

   • Tercer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 585
   • Pagament fraccionat 2017: 589

   IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

   • Tercer trimestre 2017: 595

   Fins al 30 d’octubre
   IVA

   • Setembre 2017. Autoliquidació: 303
   • Setembre 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
   • Setembre 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353

   Fins al 31 d’octubre
   NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

  • Tercer trimestre 2017. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
  • COMPTE CORRENT TRIBUTARI

  • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2017: CCT
   La renúncia s’haurà de formular en el model de “sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”
  •  

   Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
   Font informació: Agència Tributària
   Font imatge: Pixabay

  Nou sistema de proposta de declaració.

  Una de les novetats de la Campanya de la Renda 2015 és la posada en marxa del nou sistema anomenat Renda web al qual s’accedirà a la seu electrònica de l’Agència Tributària (AEAT) i que, a la pràctica, suposarà una proposta de declaració, com venia sent l’esborrany, però més senzilla i ampliada a tots els contribuents, excepte per als declarants de renda d’activitats econòmiques, per als quals queda relegat el programa PADRE.

  Segons fonts de l’AEAT, el primer avantatge serà que el contribuent veurà clars, el que fins ara eren obstacles directament relacionats amb la descàrrega informàtica del programa PADRE. A més, fins ara l’esborrany només recollia unes determinades rendes. Amb el nou sistema, tots els contribuents accediran a la seva proposta de declaració directament a la seu electrònica de l’AEAT a la qual s’arriba a través del seu web.

  Al marge, l’AEAT seguirà remetent al domicili del contribuent la proposta de declaració en paper, no així en el cas de les propostes parcials que han de ser completades, en aquest cas se seguiran remetent les dades fiscals.

  Aquest nou esborrany ampliat no servirà per fer la declaració en el cas d’aquells que comptin amb rendiments per activitats econòmiques, per als que seguirà funcionant el programa PADRE. Això no obstant, qualsevol contribuent que vulgui seguir presentant la seva declaració per aquest sistema podrà seguir fent-ho.

  Us deixem l’enllaç amb l’apartat de preguntes freqüents que ha facilitat l’AEAT. Renda Web Preguntes freqüents

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tribuària, Diari El Público
  Font imatge: Agència Tributària

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de Gener és el següent:

  FINS AL 20 DE GENER:

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Desembre 2015. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  • Quart trimestre 2015: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  IVA

  • Comunicació d’incorporacions en el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats: 039
  • Quart trimestre 2015: Serveis via electrònica: 368

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Desembre 2015: 430
  • Resum anual 2015: 480

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Octubre 2015. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Octubre 2015. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Desembre 2015: 548, 566, 581
  • Desembre 2015: 570, 580
  • Quart trimestre 2015: 521, 522, 547
  • Quart trimestre 2015. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Quart trimestre 2015: 582
  • Quart trimestre 2015. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Desembre 2015. Grans empreses: 560
  • Quart trimestre 2015. Llevat de grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Any 2015. Autoliquidació anual: 584, 585
  • Tercer quadrimestre 2015. Autoliquidació: 587

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Quart trimestre 2015: 595
  • Any 2015. Declaració anual d’operacions: 596
  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació:Agència tributària.
  Font imatge: Pixabay

  Aquest és un dubte que no deixa d’aparèixer any rere any, ja que les situacions laborals i personals de cada contribuent van canviant i per tant la seva obligació de fer la declaració. Està clar, que complir amb Hisenda és una obligació de tots els contribuents, així com fer la declaració de la renda. Tot i això, el primer que ens hem de plantejar és si estem o no obligats a fer-la, ja que no en tots els casos és així.

  A continuació volem compartir amb vosaltres un vídeo on s’explica detalladament i de forma entenedora qui està obligat a fer la declaració de la renda.

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Financial Red
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Maig 2015

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de Maig és el següent:

  FINS AL 20 DE MAIG:

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  Abril 2015. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  •  Abril 2015. Autoliquidació: 303
  • Abril 2015. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Abril 2015. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
  • Abril 2015. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Abril 2015. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Abril 2015. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Abril 2015: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Febrer 2015. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Febrer 2015. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Abril 2015. Grans empreses: 560
  • Abril 2015: 548, 566, 581
  • Abril 2015: 570, 580
  •  Primer trimestre 2015. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Primer trimestre 2015. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

  Els destinataris registrats, fins i tot ocasionals, representants fiscals i receptors autoritzats, s’utilitzaran com a declaració d’operacions el model: 510

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2015. Pagament fraccionat: 583
  • Primer quadrimestre 2015. Autoliquidació: 587
  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  L’esborrany pot tenir incorreccions, revisar-ho bé és la teva responsabilitat.

  L’Agència Tributària remet més de 23 milions d’esborranys i dades fiscals als contribuents, aquests s’elaboren amb dades de tercers, per tant es probable que hi hagin dades que no estiguin incloses.

  La responsabilitat de presentar un esborrany amb errors sempre serà del contribuent, per tant es convenient que el reviseu a consciència, a continuació us enumerem els errors més comuns que conté l’esborrany de l’IRPF:

  Canvis en la vida familiar:

  El matrimoni, el divorci i tenir fills, tenen efectes en la declaració de l’IRPF i és possible que l’Agència Tributària no els hagi inclòs en l’esborrany. També cal tenir en compte que les mares treballadores tenen dret a 1.200 euros anuals.

  Subvencions i ajudes públiques.

  Es convenient recordar que rebre ajuts públics com una subvenció autonòmica per la compra d’un habitatge o diners procedents del pla PIVE per la compra d’un vehicle, en termes fiscals representen un guany patrimonial i per tant s’han d’incloure en la declaració. En molts casos l’esborrany no ho inclou i es habitual que al cap d’un parell d’anys Hisenda comuniqui al contribuint l’omissió i la corresponent multa.

  Deducció per habitatge.

  L’any 2013 es va suprimir la deducció per inversió en habitatge habitual, tot i que es manté per a aquells que van comprar amb anterioritat i segueixen pagant la hipoteca. En aquest cas, és important revisar que efectivament l’esborrany inclou el benefici fiscal i verificar amb l’entitat financera els pagaments realitzats. La deducció ascendeix al 15% dels diners destinats a pagar el préstec hipotecari amb un límit de 9.040 euros.

  Lloguers.

  Un contribuent ha de tributar pels beneficis que aconsegueix pel lloguer d’un habitatge o immoble. Aquesta informació no se sol incloure en l’esborrany que envia l’Agència Tributària.

  Així mateix, un contribuent que paga un lloguer per la que es la seva vivenda habitual, en el cas de complir els requisits, es pot deduir aquest arrendament amb un límit de 9.040€,. Aquesta informació no ve recollida a l’esborrany.


  Referències cadastrals.

  Les segones i ulteriors habitatges no afectes a activitats econòmiques generen a efectes fiscals una imputació immobiliària. Així, el propietari tributa per l’1,1% dels immobles el valor cadastral va ser revisat amb posterioritat al 1 de gener del 1994 o al 2% si la darrera modificació va ser anterior a aquesta data. Cal comprovar que l’Agència Tributària anota correctament el valor cadastral i aplica el tipus que correspon. És important tenir en compte que fins a dos garatges adquirits amb l’habitatge habitual no són objecte d’imputació immobiliari. No obstant això, no és estrany que l’esborrany no tingui en compte aquesta circumstància.

  Declaració conjunta.

  Els contribuents que presenten una declaració conjunta han de prestar especial atenció a la supervisió de l’esborrany per comprovar que les desgravacions a les que es té dret s’han imputat correctament.

  Quotes sindicals i/o col·legials

  Tan les quotes sindicals com les quotes col·legials no apareixen en l’esborrany i també son motius de deducció.

  Donacions a organitzacions i/o associacions sense ànim de lucre

  Les donacions a organitzacions sense ànim de lucre estan exemptes fins a determinat límit en l’IRPF, és probable que no estiguin incloses en l’esborrany.

  Deduccions autonòmiques.

  Les comunitats autònomes tenen una àmplia competència en l’IRPF i estableixen deduccions i exempcions pròpies. És responsabilitat del contribuent revisar si té dret a algunes d’elles perquè és probable que l’esborrany no les inclogui.

  Pensions.

  Les aportacions a plans de pensions generen el dret de reduir la base imposable de l’impost. La reducció té un límit de 10.000 euros amb caràcter general i que ascendeix a 12.500 euros per als que superin aquesta edat. És recomanable revisar si l’Agència Tributària l’ha inclòs.

  Esperem que amb aquest petit resum us hagi quedat una mica més clar, en tot cas per qualsevol consulta no dubteu en contactar amb nosaltres.

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria Girona.
  Font informació: Cinco Días
  Font imatge: Pixabay