Entradas

El model 111 és el model trimestral pel qual les empreses i autònoms declaren i ingressen les retencions que han practicat durant el trimestre a treballadors, a professionals o a empresaris.

Aquest model l’ha de presentar qualsevol empresari, professional o societat que durant el trimestre o mes corresponent (serà mensual per a Grans Empreses) hagin retingut (descomptat) part dels imports corresponents a nòmines d’empleats, a factures de professionals, a factures de compra d’algunes activitats, i altres casos més infreqüents.

Casos en els quals hem d’aplicar la retenció:

  • Rendiments del treball, com les nòmines o liquidacions dels empleats.
  • Rendiments que siguin contraprestació d’activitats econòmiques: professionals (serveis d’un gestor, advocat o notari, per exemple), agrícoles, ramaderes i forestals, o activitats empresarials en estimació objectiva (aquelles que es declaren per mòduls i que estan obligades a retenir gener 1%).
  • Rendiments procedents de la propietat intel·lectual i industrial, de la prestació de l’assistència tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines, o de subarrendament dels anteriors.
  • També dels rendiments procedents de la cessió del dret d’imatge.
  • Premis obtinguts després de participar en jocs, concursos o rifes.
  • Guanys patrimonials obtinguts per l’aprofitament forestal en muntanyes públiques.

Per a això caldrà notificar a Hisenda l’obligació de presentar el model 111 mitjançant la presentació prèvia o modificació de l’alta censal (model 036 o model 037).

Termini de presentació:

El model 111 s’ha de presentar dins dels 20 dies naturals posteriors al final de cada trimestre com indica el calendari fiscal, per tant, a l’abril, juliol, octubre i gener.

  • Primer trimestre: De l’1 al 20 d’abril, ambdós inclosos.
  • Segon trimestre: De l’1 al 20 de juliol, ambdós inclosos.
  • Tercer trimestre: De l’1 al 20 d’octubre, ambdós inclosos.
  • Quart trimestre: De l’1 al 20 de gener, ambdós inclosos.

Si el dia de finalització del termini coincideixi amb un dissabte, diumenge o festiu, el termini serà fins al següent dia hàbil.

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària, El Economista
Font imatge: Pixabay

Tot i que, l’IVA i l’IRPF són termes molt comuns en el dia a dia, a vegades pot haver-hi confusions i generar alguns dubtes.
Avui començarem amb una explicació bàsica de què és l’IVA i l’IRPF.

L’IVA (Impost sobre el valor afegit) és un impost indirecte, ja que grava sobre tots els béns adquirits pel consumidor. Això vol dir, que l’impost recau sobre el consum, les entregues de béns i prestacions de serveis realitzats per empresaris i professionals.

Hi ha tres tipus d’IVA aplicable:

1. IVA general del 21%
2. IVA reduït del 10%
3. IVA super reduït del 4%

Quan el bé o serveis es considera d’ús general o de primera necessitat s’aplica les opcions d’IVA reduït i super reduït. Són els casos dels aliments en general com el pa, la llet, els ous, les fruites, verdures, formatges, cereals, i com els llibres, diaris, medicaments, etc
Aquests són alguns exemples de béns que només aplica el 10% d’IVA. La resta de productes i serveis s’aplica l’IVA general del 21%.

Estan subjectes d’IVA les entregues de béns, les prestacions de serveis, les importacions de béns i les adquisicions intracomunitàries.

L’IRPF (Impost sobre la renta de persones físiques) és un impost que grava les rentes obtingudes des d’1 de gener a 31 de desembre, per a totes les persones residents a Espanya.

És un impost indirecte, personal, progressiu i periòdic.
– Directe: tributes en funció de la teva capacitat econòmica.
– Personal: es refereix a una persona concreta.
– Subjectiu: s’adapta a la situació personal i familiar de cada un.
– Progressiu: com més capacitat, més tributació.
– Periòdic: es liquida cada any dins les mateixes dates.

L’objectiu de l’IRPF, tal com hem comentat, és gravar sobre els nostres beneficis, i és per això que s’inclou l’import a les següents àrees.
– Rendiment de treball
– Rendiment de capital
– Rendiment d’activitats econòmiques (societats i autònoms)
– Guanys i pèrdues patrimonials
– Imputacions de les rentes.

Tot i així, hi ha variacions en la seva aplicació, i per tant s’ha de tenir en compte les factures que estan exemptes d’IRPF.

En el cas que tingueu dubtes, si la vostra factura ha d’incloure IRPF, quin IVA has d’aplicar en els teus productes… ens podeu contactar a info@smvassessoria.com.

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay

Recentment el Govern va anunciar l’avançament a l’1 de juliol la rebaixa de l’ IRPF prevista per a l’1 de gener de l’any que ve.

Aquesta rebaixa de l’IRPF, de la qual la primera part va entrar en vigor l’1 de gener d’aquest any, preveu una rebaixa mitjana del 12,5 % de l’impost per a tots els contribuents, que s’eleva al 23,5% per a aquells que guanyen menys de 24.000 euros anuals, que són el 72% del total, i que s’anava a aplicar entre 2015 i 2016.

L’Agència Tributàri ha posat a disposició dels contribuents un servei de càlcul de Retencions per determinar i, si escau regularitzar, el tipus de retenció de l’IRPF aplicable als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir del dia 12 de juliol de 2015. No obstant, el pagador també podrà regularitzar el tipus de retenció de l’IRPF en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 d’agost.

Podeu trobar més informació fent click al següent enllaç: Servei de càlcul de retencions

També ho pots calcular fent click aquí.

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Diari Expansió i Agència Tributària
Font imatge: Pixabay