Ja estem al temut gener, el primer mes de l’any on acumulem les despeses de desembre i les primeres despeses de gener, les factures es multipliquen i malauradament els ingressos no. És per això que des de SMV us volem deixar 5 consells bàsics perquè la “cuesta de enero” sigui de tot menys invencible:

 1. Fes una llista del que gastes i el que ingressos. És una de les primeres coses que has de fer per poder prioritzar les despeses urgents i reconsiderar algunes altres.
 2. Identifica les despeses que es poden convertir en estalvi. La llista anterior t’ajudarà a eliminar aquelles despeses que no són prioritaris o realment necessaris i a deixar els que no són tan importants per a més endavant. Pensa quines de les teves despeses es poden eliminar o reduïr, per exemple: tele per cable, gimnàs, classes d’anglès a les que no vas, etc.
 3. Limita el consum. Hem de tenir en compte el control del consum de serveis com el gas, l’electricitat, l’aigua, etc. Cada petit gest és important.
 4. Compra de forma intel·ligent. Estem al mes de les rebaixes, de les promocions i dels 2×1, per tant si comprem de forma intel·ligent el que és estrictament necessari, podem comprar el mateix pagant menys.
 5. Implica al teu entorn. Has de conscienciar a la família del moment en el qual esteu i del que han de fer per millorar-ho, només entre tots ho aconseguireu.
 6. Pren consciència i anticipat al pròxim any. És el moment de replantejar-se l’estalvi. Començar a arraconar una part del teu sou, encara que sigui petita, et pot suposar una ajuda en períodes determinats de l’any, inclús en els pròxims Nadals.

Esperem que us serveixin d’ajuda i molts ànims que ja queda menys per febrer!

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: SMV Assessoria
Font imatge: Pixabay

El model 111 és el model trimestral pel qual les empreses i autònoms declaren i ingressen les retencions que han practicat durant el trimestre a treballadors, a professionals o a empresaris.

Aquest model l’ha de presentar qualsevol empresari, professional o societat que durant el trimestre o mes corresponent (serà mensual per a Grans Empreses) hagin retingut (descomptat) part dels imports corresponents a nòmines d’empleats, a factures de professionals, a factures de compra d’algunes activitats, i altres casos més infreqüents.

Casos en els quals hem d’aplicar la retenció:

 • Rendiments del treball, com les nòmines o liquidacions dels empleats.
 • Rendiments que siguin contraprestació d’activitats econòmiques: professionals (serveis d’un gestor, advocat o notari, per exemple), agrícoles, ramaderes i forestals, o activitats empresarials en estimació objectiva (aquelles que es declaren per mòduls i que estan obligades a retenir gener 1%).
 • Rendiments procedents de la propietat intel·lectual i industrial, de la prestació de l’assistència tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines, o de subarrendament dels anteriors.
 • També dels rendiments procedents de la cessió del dret d’imatge.
 • Premis obtinguts després de participar en jocs, concursos o rifes.
 • Guanys patrimonials obtinguts per l’aprofitament forestal en muntanyes públiques.

Per a això caldrà notificar a Hisenda l’obligació de presentar el model 111 mitjançant la presentació prèvia o modificació de l’alta censal (model 036 o model 037).

Termini de presentació:

El model 111 s’ha de presentar dins dels 20 dies naturals posteriors al final de cada trimestre com indica el calendari fiscal, per tant, a l’abril, juliol, octubre i gener.

 • Primer trimestre: De l’1 al 20 d’abril, ambdós inclosos.
 • Segon trimestre: De l’1 al 20 de juliol, ambdós inclosos.
 • Tercer trimestre: De l’1 al 20 d’octubre, ambdós inclosos.
 • Quart trimestre: De l’1 al 20 de gener, ambdós inclosos.

Si el dia de finalització del termini coincideixi amb un dissabte, diumenge o festiu, el termini serà fins al següent dia hàbil.

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària, El Economista
Font imatge: Pixabay

El paradigma actual del model econòmic basat en el concepte produir, usar i llençar comença a posar-se en dubte per ser substituït per l’economia circular.

El sistema econòmic vigent es basa en un model de producció i gestió dels recursos a curt termini, és a dir que potencia un consum efímer dels béns i serveis. La nova proposta, l’economia circular es basa en el model cíclic de la mateixa naturalesa i té en compte el desenvolupament sostenible, orientant el consum de productes i serveis a llarg termini.

Què vol dir el model cíclic de la naturalesa?
Quan parlem del model cíclic de la naturalesa remarquem el procés natural de l’ecosistema: tots els elements tenen la seva funció de manera continuada i un cop deixen de fer la seva funció són reutilitzats, i gràcies a les seves propietats són aprofitats pel mateix medi.
Dins el model cíclic de la naturalesa no existeixen deixalles ni elements que no siguin biodegradables.

Què és l’economia circular?
L’economia circular és un concepte econòmic basat en el model cíclic de la naturalesa, d’aquesta manera el que planteja és implementar un sistema d’aprofitament de recursos per reduir l’impacte en el medi ambient i en la societat en general.
Reduir, reutilitzar i reciclar serien els principis bàsics de l’economia circular. Buscar la minimització de la producció de productes per satisfer el consum responsable, apostar per la reutilització dels elements utilitzats, sobretots d’aquells que les seves propietats no puguin ser absorbides pel medi. I per últim, reciclar tots els elements que puguin ser transformats evitant l’impacte mediambiental.

Aquesta nova economia sosté que és necessari utilitzar en major part, materials biodegradables en tots els processos possibles de la fabricació, ja que aquests sempre podran retornar al medi sense causar danys.

Malauradament, continuem produint béns de consum que s’allunyen dels materials ecològics i fem servir els anomenats nutrients tècnics: components electrònics, metàl.lics, bateries i una llista infinita. Actualment, hi ha una abundància de nutrients tècnics en el sistema de producció que no poden ser retornats a la biosfera.

Beneficis per a tothom
Amb aquest model econòmic s’aconsegueix donar més importància als aspectes socials i mediambientals, tot i que no oblida els aspecte econòmics. S’ha pogut comprovar que les empreses que han posat en marxar l’economia circular han aconseguit major rendibilitat en els seus costos mitjançant els processos de reutilització dels recursos. També, els preus de la producció es redueixen, fet que comporta que el preu final també tingui descomptes, beneficiant el consumidor.

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació:

http://economiacircular.org/ – http://www.sostenibilidad.com/economia-circular-que-es
Font imatge: Pixabay