El model 111 és el model trimestral pel qual les empreses i autònoms declaren i ingressen les retencions que han practicat durant el trimestre a treballadors, a professionals o a empresaris.

Aquest model l’ha de presentar qualsevol empresari, professional o societat que durant el trimestre o mes corresponent (serà mensual per a Grans Empreses) hagin retingut (descomptat) part dels imports corresponents a nòmines d’empleats, a factures de professionals, a factures de compra d’algunes activitats, i altres casos més infreqüents.

Casos en els quals hem d’aplicar la retenció:

  • Rendiments del treball, com les nòmines o liquidacions dels empleats.
  • Rendiments que siguin contraprestació d’activitats econòmiques: professionals (serveis d’un gestor, advocat o notari, per exemple), agrícoles, ramaderes i forestals, o activitats empresarials en estimació objectiva (aquelles que es declaren per mòduls i que estan obligades a retenir gener 1%).
  • Rendiments procedents de la propietat intel·lectual i industrial, de la prestació de l’assistència tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines, o de subarrendament dels anteriors.
  • També dels rendiments procedents de la cessió del dret d’imatge.
  • Premis obtinguts després de participar en jocs, concursos o rifes.
  • Guanys patrimonials obtinguts per l’aprofitament forestal en muntanyes públiques.

Per a això caldrà notificar a Hisenda l’obligació de presentar el model 111 mitjançant la presentació prèvia o modificació de l’alta censal (model 036 o model 037).

Termini de presentació:

El model 111 s’ha de presentar dins dels 20 dies naturals posteriors al final de cada trimestre com indica el calendari fiscal, per tant, a l’abril, juliol, octubre i gener.

  • Primer trimestre: De l’1 al 20 d’abril, ambdós inclosos.
  • Segon trimestre: De l’1 al 20 de juliol, ambdós inclosos.
  • Tercer trimestre: De l’1 al 20 d’octubre, ambdós inclosos.
  • Quart trimestre: De l’1 al 20 de gener, ambdós inclosos.

Si el dia de finalització del termini coincideixi amb un dissabte, diumenge o festiu, el termini serà fins al següent dia hàbil.

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària, El Economista
Font imatge: Pixabay