Entradas

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de gener és el següent:

Fins al 2 de gener

 • Renda
 • IVA

Fins al 22 de gener

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de De
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó

Fins al 30 de gener

 • Renda
 • IVA

Fins al 31 de gener

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Declaració informativa de certificacions indivicuales emeses als socis o partícips d’Entitats de nova o recent creació
 • Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
 • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
 • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
 • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes
 • Declaració informativa d’adquiisiciones i alienacions d’accions i participacions en Insitituciones d’inversió col·lectiva
 • Operacions amb actius financers
 • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de desembre és el següent:

Fins al 20 de desembre
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Novembre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents
Exercici en curs:

 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Novembre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
 • Novembre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Novembre 2017: 430
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Setembre 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Setembre 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Novembre 2017: 548, 566, 581
  • Novembre 2017: 570, 580

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Novembre 2017. Grans empreses: 560
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Pagament fraccionat: 584
  • Any 2016. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  El model 111 és el model trimestral pel qual les empreses i autònoms declaren i ingressen les retencions que han practicat durant el trimestre a treballadors, a professionals o a empresaris.

  Aquest model l’ha de presentar qualsevol empresari, professional o societat que durant el trimestre o mes corresponent (serà mensual per a Grans Empreses) hagin retingut (descomptat) part dels imports corresponents a nòmines d’empleats, a factures de professionals, a factures de compra d’algunes activitats, i altres casos més infreqüents.

  Casos en els quals hem d’aplicar la retenció:

  • Rendiments del treball, com les nòmines o liquidacions dels empleats.
  • Rendiments que siguin contraprestació d’activitats econòmiques: professionals (serveis d’un gestor, advocat o notari, per exemple), agrícoles, ramaderes i forestals, o activitats empresarials en estimació objectiva (aquelles que es declaren per mòduls i que estan obligades a retenir gener 1%).
  • Rendiments procedents de la propietat intel·lectual i industrial, de la prestació de l’assistència tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines, o de subarrendament dels anteriors.
  • També dels rendiments procedents de la cessió del dret d’imatge.
  • Premis obtinguts després de participar en jocs, concursos o rifes.
  • Guanys patrimonials obtinguts per l’aprofitament forestal en muntanyes públiques.

  Per a això caldrà notificar a Hisenda l’obligació de presentar el model 111 mitjançant la presentació prèvia o modificació de l’alta censal (model 036 o model 037).

  Termini de presentació:

  El model 111 s’ha de presentar dins dels 20 dies naturals posteriors al final de cada trimestre com indica el calendari fiscal, per tant, a l’abril, juliol, octubre i gener.

  • Primer trimestre: De l’1 al 20 d’abril, ambdós inclosos.
  • Segon trimestre: De l’1 al 20 de juliol, ambdós inclosos.
  • Tercer trimestre: De l’1 al 20 d’octubre, ambdós inclosos.
  • Quart trimestre: De l’1 al 20 de gener, ambdós inclosos.

  Si el dia de finalització del termini coincideixi amb un dissabte, diumenge o festiu, el termini serà fins al següent dia hàbil.

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària, El Economista
  Font imatge: Pixabay

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de novembre és el següent:

  Fins al 6 de novembre
  RENDA

  • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2016, si es va fraccionar el pagament: 102

  Fins al 20 de novembre
  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Octubre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Octubre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
  • Octubre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Octubre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Octubre 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Agost 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Agost 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Octubre 2017: 548, 566, 581
  • Octubre 2017: 570, 580
  • Tercer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Tercer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Octubre 2017. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 583

  Fins al 30 de novembre
  IVA

  • Octubre 2017. Autoliquidació: 303
  • Octubre 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Octubre 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
  • Sol·licitud aplicació règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2017: sense model
  • SII: Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
  • SII. Comunicació de l’opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Any 2016. Autoliquidació: 583

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Octubre 2017 Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal d’octubre és el següent:

  Fins al 2 d’octubre
  IVA

  • Agost 2017. Autoliquidació: 303
  • Agost 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Agost 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353

  Fins al 20 d’octubre
  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Setembre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  • Tercer trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  Pagaments fraccionats Renda
  Tercer trimestre 2017:

  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

  Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no Residents
  Exercici en curs:

  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

  IVA

  • Setembre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
  • Setembre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Setembre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Tercer trimestre 2017. Autoliquidació: 303
  • Tercer trimestre 2017. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Tercer trimestre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Tercer trimestre 2017. Servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA Autoliquidació: 368
  • Tercer trimestre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Sol·licitud de devolució de recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341
  • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Setembre 2017: 430
  • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

   • Juliol 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
   • Juliol 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
   • Setembre 2017: 548, 566, 581
   • Setembre 2017: 570, 580
   • Tercer trimestre 2017: 521, 522, 547
   • Tercer trimestre 2017. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
   • Tercer trimestre 2017: 582
   • Tercer trimestre 2017. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

   Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

   IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

   • Setembre 2017. Grans empreses: 560
   • Tercer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 560

   IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

   • Tercer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 585
   • Pagament fraccionat 2017: 589

   IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

   • Tercer trimestre 2017: 595

   Fins al 30 d’octubre
   IVA

   • Setembre 2017. Autoliquidació: 303
   • Setembre 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
   • Setembre 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353

   Fins al 31 d’octubre
   NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

  • Tercer trimestre 2017. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
  • COMPTE CORRENT TRIBUTARI

  • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2017: CCT
   La renúncia s’haurà de formular en el model de “sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”
  •  

   Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
   Font informació: Agència Tributària
   Font imatge: Pixabay

  Fins al 20 de juny
  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Maig 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Maig 2017. Autoliquidació: 303
  • Maig 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Maig 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
  • Maig 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Maig 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Maig 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Maig 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Març 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Març 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Maig 2017: 548, 566, 581
  • Maig 2017: 570, 580

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Maig 2017. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Pagament fraccionat 2017: 584

  Fins al 26 de juny

  RENDA I PATRIMONI

  • Esborrany i declaració anual 2016 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

  Fins al 30 de juny
  RENDA I PATRIMONI

  • Declaració anual 2016 amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació: D-100, D-714
  • Règim especial de tributació per l’Impost sobre la Renda de no Residents per a treballadors desplaçats 2016: 151

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUDES REBUDES EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS D’ESTADO POR CONTRIBUYENTES DE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O DE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

  • Any 2016: 282

  IVA

  • SII. Opció per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
  • SII. Comunicació de l’opció per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Abril 2017

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal d’abril és el següent:

  RENDA I PATRIMONI
  Presentació per Internet de l’esborrany de Renda i de les declaracions de Renda 2016 i Patrimoni 2016
  Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins al 26 de juny

  A PARTIR DEL 5 DE MARÇ FINS AL 30 DE JUNY:

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Març 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  • Primer trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  Pagaments fraccionats Renda
  Primer trimestre 2017:

  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

  Pagaments fraccionats de societats i establiments permanents de no residents

  Exercici en curs:

 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222


 • IVA

  • Març 2017. Autoliquidació: 303
  • Març 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Març 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
  • Març 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Març 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Març 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Primer trimestre 2017. Autoliquidació: 303
  • Primer trimestre 2017. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Primer trimestre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Primer trimestre 2017. Servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
  • Primer trimestre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Sol·licitud de devolució de recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Març 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Gener 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Gener 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Març 2017: 548, 566, 581
  • Març 2017: 570, 580
  • Primer trimestre 2017: 521, 522, 547
  • Primer trimestre 2017. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Primer trimestre 2017: 582
  • Primer trimestre 2017. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Març 2017. Grans empreses: 560
  • Primer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 560
  • Any 2016. Autoliquidació anual: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 585
  • Any 2016. autoliquidació anual: 589

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Primer trimestre 2017: 595
  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Novembre 2016

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de novembre és el següent:

  FINS AL 21 DE NOVEMBRE:

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
  Octubre 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Octubre 2016. Autoliquidació: 303
  • Octubre 2016. Grup d’entitats, model individual: 322/li>
  • Octubre 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
  • Octubre 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Octubre 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Octubre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380

   
  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Octubre 2016: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Agost 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Agost 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Octubre 2016: 548, 566, 581
  • Octubre 2016: 570, 580
  • Tercer trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Tercer trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Octubre 2016. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2016. Pagament fraccionat: 585

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2016. Pagament fraccionat: 583

   

  FINS AL 30 DE NOVEMBRE:

  IVA

 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2016: sense model
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2015. Autoliquidació: 583
 •  

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Agost 2016

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de Agost és el següent:

   

  FINS AL 1 D’AGOST:

  NÚMERO D’IDENTIFICACIÓN FISCAL
  Segon trimestre 2016. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

  IMPOST SOBRE DIPÒSITS EN LES ENTITATS DE CRÈDIT

  • Autoliquidació 2015: 411
  • Pagament a compte. Autoliquidació 2016: 410

  FINS AL 22 D’AGOST:
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Juliol 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Juliol 2016. Autoliquidació: 303
  • Juliol 2016. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Juliol 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre IVA i IGIC i altres operacions: 340
  • Juliol 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Juliol 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Maig 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Maig 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Juliol 2016: 548, 566, 581
  • Juliol 2016: 570, 580
  • Segon trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Segon trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563
  • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Juliol 2016. Grans empreses: 560

  FINS AL 31 D’AGOST:
  Es podran presentar els models 349 del IVA i 430 del Impost sobre les Primes d’Assegurances, del qual termini de presentació conclou el 20 de setembre.

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  És important saber amb exactitud que és el que ens podem desgravar i el que no com a autònoms, és per això que us deixem un llistat força entendor, publicat pel Diari Cinco Días, esperem que us sigui d’utilitat.

  1. Habitatge (si és oficina). Si un autònom desenvolupa la seva activitat a casa pot deduir part de les despeses (lloguer, llum, gas, etc.) que això suposi per la part de superfície que utilitzi en l’activitat. Per exemple, si viu sol, podrà anotar fins al 50% de les despeses de l’immoble (se suposa que l’altra meitat de l’espai es dedica a viure); o si viu amb una altra persona, el 25%. Per poder beneficiar-se d’aquesta deducció ha d’haver donat d’alta prèviament la direcció on vagi a desenvolupar aquesta activitat en el cens d’empresaris a través del model 036.

  2. Cotxe. El vehicle particular i les seves despeses associades (manteniment, combustible, assegurança, etc.) pot ser emprat en les tasques professionals de l’autònom. Només s’admet la deducció del 100% de la despesa associada a l’automòbil per als que es dediquin a activitats de transport: taxistes, transportistes, repartidors, missatgers, autoescoles, agents comercials, etcètera. Els assessors legals aconsellen deduir aquestes despeses només fins a un 50% si el vehicle en qüestió no és una furgoneta o un taxi. En cas que sigui de rènting es pot deduir el 100% de les quotes abonades durant l’any.

  3. Transport públic. De la mateixa manera, els treballadors per compte propi poden desgravar les despeses de desplaçament en transport públic (avió, tren o taxi) i els d’estada en hotels i despeses de manutenció. És difícil que Hisenda accepti, per exemple, les despeses d’aquesta índole realitzats en cap de setmana, ja que costarà acreditar el caràcter professional dels mateixos. També resultarà complicat que s’accepti la roba com a material de treball si no porta l’anagrama del negoci.

  4. Altres despeses. Material d’oficina, equips tècnics i tecnològics, consums d’explotació (mercaderies, matèries primeres, embalatges, etcètera) i arrendaments o cànons es compten entre les despeses més freqüents dels autònoms. Per poder deduir tots aquests conceptes cal tenir factures del seu pagament.

  5. Personal. L’autònom pot desgravar les cotitzacions derivades de la contractació de treballadors. Així mateix, des de gener de 2015 també poden deduir-se el 50% de les aportacions per contingències comunes a les mutualitats de previsió fiscal. També entren aquí altres despeses relacionades amb el personal, com formació o indemnitzacions per rescissió de contracte.

  6. Serveis professionals. Les minutes pagades a advocats, assessors legals, gestors, comptables, etcètera, també són deduïbles. El desemborsament en altres serveis externs, des innovació a publicitat i relacions públiques, entren en aquest epígraf.

  7. Associacions i congressos. Les quotes de col·legis professionals, sindicats, subscripcions a revistes relacionades amb l’activitat professional o l’assistència a congressos són deduïbles.

  8. Impostos. Són desgravables l’impost de béns immobles (IBI) del local si és d’ús exclusivament comercial, l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i altres tributs i recàrrecs no estatals. Així mateix, també entra l’IVA que no s’hagi desgravat prèviament en les declaracions trimestrals d’aquest tribut.

  9. Despeses financeres i amortitzacions. L’autònom té dret a deduir-se els interessos de préstecs i crèdits, recàrrecs per ajornament de pagament de deutes i interessos de demora d’ajornaments dels pagaments a Hisenda. El mateix passa amb l’import del deteriorament o depreciació de les inversions contemplades com a immobilitzat material.

  10. Assegurances. Les assegurances de salut del treballador i, si s’escau, cònjuge i fills, també són desgravables. Fins a 500 euros.

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Diari Cinco Días
  Font imatge: Pixabay